Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 grudnia 2022 r. odebrał w Brukseli dokument oficjalnie potwierdzający przyjęcie programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jest to zwieńczenie długiego procesu uzgodnień z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Programu na nową perspektywę

Głównym celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu, sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Zostanie to osiągnięte poprzez interwencje w ramach 10 priorytetów obejmujących 5 celów polityki.

Alokacja dla Programu wynosi 1 836 106 331 euro z czego 1 326 487 384 euro (72,24%) stanowi EFRR i 509 618 947 euro (27,76%) stanowi EFS+.

Program zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2022 r. [CCI 2021PL16FFPR002] Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 


Siódma wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

Informujemy, że 2 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr r 43/1716/22 przyjął siódmą wersję projektu programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, która jest wynikiem trwających negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Projekt FEdKP 2021-2027 został przekazany do dalszych negocjacji z Komisją Europejską.

Program FEdKP 2021-2027 (projekt wersja 7.0)

 


Szósta wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

Informujemy, że 19 października 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/1604/22 przyjął szóstą wersję projektu programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEdKP 2021-2027), która jest wynikiem negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Tym samym oznacza to zakończenie negocjacji programu. 

Jednocześnie projekt Programu został przesłany przez SFC do Komisji Europejskiej w celu wydania decyzji zatwierdzającej Program FEdKP 2021-2027 zgodnie z art. 23  ust. 4 Rozporządzenia 2021/1060 (ogólnego). Spodziewamy się, że zatwierdzenie programu przez KE nastąpi pod koniec roku. Natomiast wdrażanie programu rozpoczniemy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2023 r.

W ramach nowego programu mamy do rozdysponowania środki w wysokości 1 836 mld euro.

Wsparciem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objęte będą m.in. działania dotyczące infrastruktury B+R, innowacji oraz wsparcia MŚP. Na te cele przeznaczonych zostanie 198 mln euro. Znaczna część środków, bo aż 277 mln euro, pozwoli na termomodernizowanie budynków publicznych oraz mieszkaniowych, instalację odnawialnych źródeł energii oraz przystosowanie naszych miast do zmian klimatu. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej oraz gospodarki odpadami – 72,5 mln euro. Na cele związane z ochroną bioróżnorodności przeznaczone zostanie 24,8 mln euro. Transport jest kolejnym ważnym obszarem wymagającym inwestycji. Wsparcie w kwocie 332,4 mln euro będą mogły otrzymać projekty dotyczące publicznego transportu niskoemisyjnego, infrastruktury drogowej, taboru kolejowego oraz dróg rowerowych. W programie przewidziano również wsparcie infrastruktury zdrowotnej (80,1 mln euro), nakierowane głównie na deinstytucjonalizację usług oraz odwrócenie piramidy świadczeń. Środki unijne  przeznaczone zostaną na  infrastrukturę społeczną, edukacyjną oraz wsparcie ochrony dziedzictwa kulturowego, obiekty zabytkowe i o znaczeniu historycznym, a także rozwój instytucji kultury. Łączna alokacja na te cele wynosi 159,1 mln euro.

Chcąc w pełni wykorzystać potencjały i rozwiązać problemy poszczególnych obszarów województwa, kontynuowane będzie podejście terytorialne realizowane w oparciu o instrumenty ZIT, IIT, RLKS. Działania podejmowane będą na pięciu poziomach prowadzenia polityki terytorialnej województwa. Realizacja instrumentów (ZIT, IIT) odbywać się będzie w oparciu o proces programowania, którego podstawą będą strategie terytorialne określające uwarunkowania, specyfikę danego obszaru oraz zawierające listę projektów podstawowych. Na ten cel przeznaczono w programie 533 mln euro. Stanowi to około ¼ środków programu FEdKP 2021-2027. Działania wynikające ze strategii terytorialnych będą opierały się na Celach Polityki (CP) 1 – 5, w szczególności na transporcie niskoemisyjnym, efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, na budowaniu warunków wysokiej jakości życia i usług publicznych, działań dla turystyki.

W latach 2021-2027 kontynuowany będzie instrument RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Wsparcie w  kwocie 52,6 mln euro będzie w całości pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + i zostanie udzielone na potrzeby lokalnej społeczności ujęte w Lokalnych Strategiach Rozwoju.

Niebagatelna kwota 489 mln euro, w postaci środków z Europejskiego Funduszu Społecznego + pozwoli na realizację projektów w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. 

W programie będzie można uzyskać wsparcie głównie w postaci bezzwrotnych dotacji. Projektom, które będą generowały dochody lub oszczędności zostaną udzielane pożyczki lub pożyczki częściowo umarzalne. Planuje się, że 10% środków w programie zostanie udzielonych w formie instrumentów finansowych.

Program FEdKP 2021-2027 (projekt wersja 6.0)

Ocena zgodności z zasadą nie czyń poważnych szkód (DNSH)

 


Piąta wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/1553/22 z dnia 4 października 2022 r. przyjął piątą wersję projektu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Program FEdKP 2021-2027 (projekt wersja 5.0)

 


Czwarta wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

Informujemy, że 17 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1353/22 przyjął czwartą wersję projektu programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, która jest wynikiem trwających negocjacji z Komisją Europejską i zgłoszonych przez nią uwag. Projekt Programu Regionalnego został, zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060, przesłany do Komisji Europejskiej w celu kontynuacji negocjacji.

Program FEdKP 2021-2027 (projekt wersja 4.0)

 


Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 wysłany do Komisji Europejskiej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/334/22  z dnia 14 marca 2022 r. przyjął trzecią wersję projektu programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Realizując zapisy art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060 (ogólnego) wskazujące konieczność wysłania Programu w ciągu 3 miesięcy od przedłożenia Umowy Partnerstwa do Komisji Europejskiej, 15 marca 2022 r. dokument został oficjalnie przesłany przez system informatyczny SFC w celu rozpoczęcia negocjacji jego zapisów z Komisją Europejską.

Program FEdKP 2021-2027 (projekt wersja 3.0)

 


Druga wersja projektu programu FEdKP 2021-2027

Uchwałą nr 2/18/22 z dnia 14 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął drugą wersję projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Zmiany wprowadzone są na skutek uwzględnienia uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych Programu, które odbywały się w okresie od 28 października 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. Następnie projekt programu zostanie przedstawiony Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej do zatwierdzenia. W dalszej kolejności, zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060 (ogólnego) w ciągu 3 miesięcy od przedłożenia Umowy Partnerstwa dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w celu negocjacji ostatecznych zapisów FEdKP.

Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (projekt wersja 2.0)

 


 

Projekt FEKP 2021-2027

Pierwsza wersja projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 przyjęta została uchwałą Nr 37/1578/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2021 r.

załącznik: projekt FEKP 2021-2027 v.1.0

Projekt programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa cele szczegółowe, które objęte będą wparciem w ramach Programu, typy projektów, typy beneficjentów, kategorie interwencji, formy finansowania, wskaźniki produktu i rezultatu.

Projekt programu zostaje poddany szerokim konsultacjom społecznym, a następnie zostanie przedłożony do zaopiniowania przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. W dalszej kolejności, zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia 2021/1060 (ogólnego) w ciągu 3 miesięcy od przedłożenia Umowy Partnerstwa dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w celu negocjacji ostatecznych zapisów FEKP 21-27.

W ramach programu realizowanych będzie 10 priorytetów:

 1. Innowacyjność i konkurencyjność regionu (CP1)
 2. Czysta energia dla regionu (CP2)
 3. Ochrona zasobów środowiska regionu (CP2)
 4. Spójny i dostępny region (CP3)
 5. Potencjały endogeniczne regionu (CP5)
 6. Społeczny wymiar regionu (CP4)
 7. Rozwój Lokalny Regionu (CP5)
 8. Region bliski mieszkańcom (CP4)
 9. Pomoc techniczna EFRR
 10. Pomoc techniczna EFS+

Budżet programu wynosi 1 753 423 961 euro, w tym 1 313 858 255 euro to środki z EFRR, a 439 565 706 euro to środki z EFS.

 


 

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 przyjęte uchwałą Nr 26/1163/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. 

dokument dostępny pod adresem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-26116319-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-3-lipca-2019-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zalozen-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2/

Działania planowane w nowej perspektywie finansowej w ramach poszczególnych celów polityki:

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP1 Bardziej inteligentna Europa

 • POTENCJAŁ BADAŃ I INNOWACJI (infrastruktura B+R, bony na innowacje, projekty badawczo-rozwojowe, nowoczesne usługi biznesowe IOB)
 • CYFRYZACJA(e-administracja, e-zdrowie, e-kultura, e-edukacja)
 • WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP (inkubatory, tereny inwestycyjne, promocja gospodarki regionalnej, nowe modele biznesowe, promocja eksportu)
 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (regionalne agendy badawcze, sieciowanie w ramach RIS)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (budynki publiczne, mieszkalne)
 • WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA (sieci ciepłownicze, indywidualne źródła)
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (małe instalacje, mikroinstalacje, OZE w przedsiębiorstwach)
 • ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU (mała retencja, zagospodarowanie wód opadowych, zakup sprzętu dla służb ratowniczych -OSP)
 • OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA (wspieranie obszarów chronionych)
 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (oczyszczalnie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne w ramach KPOŚK)
 • GOSPODARKA ODPADAMI (sortownie, recykling, selektywna zbiórka)
 • MOBLINOŚC MIEJSKA (transport miejski, infrastruktura rowerowa, oświetlenie uliczne)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP3 Lepiej połączona Europa

 • KOLEJOWY TRANSPORT PASAŻERSKI (infrastruktura punktowa, zakup taboru)
 • INFRASTRUKTURA DROGOWA(drogi wojewódzkie, obwodnice miast, drogi lokalne poprawiające spójność komunikacyjną regionu oraz ograniczające wykluczeni komunikacyjne)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR)

 • WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (DDOM-y, Dzienne Domy Pobytu, opieka długoterminowa, wsparcie CIS, KIS, ZAZ, WTZ; infrastruktura na potrzeby realizacji usług społecznych)
 • RYNEK PRACY(aktywizacja osób młodych, bezrobotnych, biernych zawodowo i grup defaworyzowanych, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości, wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków; *infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3)
 • EDUKACJA(wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego; infrastruktura przedszkolna, kształcenia ogólnego i zawodowego)
 • ZDROWIE (realizacja regionalnych programów zdrowotnych; *infrastruktura szpitali wojewódzkich i powiatowych, DDOM, hospicja, opieka długoterminowa i paliatywna, wyposażenie w sprzęt medyczny)
 • INFRASTRUKTURA KULTURY (szeroki katalog instytucji kultury, budowa, rozbudowa oraz rozwój i funkcjonowanie instytucji kultury, projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa, organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz interdyscyplinarnych)

* Trwa dyskusja na temat demarkacji kraj/region w tym w obszarze zdrowia na temat typów interwencji

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR) poprzez wsparcie:

 • Dostępu do zatrudnienia
 • Modernizacji instytucji i służb rynków pracy
 • Kobiet na rynku pracy
 • Systemów kształcenia, szkół
 • Kształcenia się i szkoleń
 • Uczenia się przez całe życie
 • Włączenie społeczne
 • Integracji obywateli państw trzecich
 • Dostęp do usług społecznych

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP5 Europa bliżej obywateli

 • REWITALIZACJA (adaptacja i wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej, inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa
 • DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE (konserwacja zabytków ruchomych, prace restauratorskie i konserwatorskie budynków zabytkowych, odbudowa, budowa, rozbudowa obiektów dziedzictwa naturalnego)
 • WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, tworzenie parków kulturowych, trasy i szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne), tworzenie i marketing lokalnych marek i produktów turystycznych)
 • WSPIERANIE ROZWOJU UZDROWSIK

Koncentracja tematyczna:

Ring fencing Konkluzje Rady Europejskiej
z lipca 2020 r.
Inteligentna Europa (CP 1) 25 % EFRR
Niskoemisyjna Europa (CP 2) 30 % EFRR
Włączenie społeczne, w tym integracja imigrantów 25 % EFS
Wydatki klimatyczne 30 % EFRR