Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny, w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: „Fundusz dla sektora energii”  na łączną kwotę około 294 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 250 mln zł i ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego.

Projekt ma na celu umożliwienie skorzystania ostatecznym obiorcom z pożyczek.

Celem projektu jest:

 • Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw;
 • Zwiększona efektywność energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Pożyczki będą finansowe przy współudziale środków Pośredników Finansowych i udzielane na:

 • odnawialne źródła energii,
 • termomodernizacje,
 • wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Opis założeń produktów finansowych:

Pożyczka dla Odnawialnych Źródeł Energii

Typy inwestycji: budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej wytwórcy energii).

Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorstwa; jednostki samorządu terytorialnego; związki jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe.

Wartość pożyczki: do 5 mln zł

Okres finansowania: do 10 lat

Oprocentowanie: co do zasady na poziomie poniżej stopy rynkowej

Pożyczki na podnoszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Typy inwestycji:

 • przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.:
  1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
  2. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
  3. zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
  4. głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
  5. zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa,
  6. wprowadzanie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem,
  7. gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako integralna część projektów, o których wyżej mowa.

Odbiorcy wsparcia:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych).

Wartość pożyczki: do 5 mln zł

Okres finansowania: do 15 lat

Oprocentowanie: co do zasady na poziomie poniżej stopy rynkowej

Pożyczki na podnoszenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Typy inwestycji:

 • Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.:
  1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
  2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
  3. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
  4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE

Odbiorcy wsparcia:

 • spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ)
 • inni właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego; związki jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjna; inne jednostki sektora finansów publicznych; przedsiębiorstwa komunalne

Wartość pożyczki: do 10 mln zł

Okres finansowania: do 15 lat

Oprocentowanie: co do zasady na poziomie poniżej stopy rynkowej

Obecnie trwa proces wyłaniania pośredników finansowych.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku

Strategia Inwestycyjna

21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 24/1126/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 2.

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 2