Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny, w dniu 29 czerwca 2017 r. podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim o finansowanie projektu: „Fundusz dla sektora energii”. W jej ramach zarządza kwotą 237 mln zł, w tym 201 mln zł pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania dłużnego.

Celem projektu jest:

 • Zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim;
 • Zwiększona efektywność energetyczna przedsiębiorstw;
 • Zwiększona efektywność energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Pożyczki będą finansowe przy współudziale środków Pośredników Finansowych i udzielane na:

 • odnawialne źródła energii,
 • termomodernizację,
 • wsparcie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

 

Oferowane produkty finansowe:

 

Pożyczka dla Odnawialnych Źródeł Energii

 • Pożyczka dedykowana dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego; związki jednostek samorządu terytorialnego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • W ramach instrumentu finansowane będą finansowane inwestycje polegające na budowie, przebudowie instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej wytwórcy energii).
 • Wysokość pożyczki: do 5 mln zł.
 • Okres spłaty: do 10 lat.
 • Oprocentowanie: 0,5% do 0,99%
 • Możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych: do 24 miesięcy.
 • Bez prowizji.

Pośrednik Finansowy oferujący ten produkt:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Pożyczki na podnoszenie efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 • Pożyczka dedykowana dla mikro, małych i średnichfirm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo wsparciem mogą zostać objęte duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada władza regionalna, działające w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu oraz pod warunkiem lokalizacji inwestycji na obszarze objętym ochroną uzdrowiskową lub ochroną z tytułu ustawy o ochronie przyrody (dotyczy obszarów Natura 2000 i parków krajobrazowych).
 • W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku ciepła w przedsiębiorstwie, w tym m.in.:
  1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, energetyczne oraz oświetlenia, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;
  2. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii,
  3. zastosowanie instalacji i urządzeń technicznych służących poprawie efektywności energetycznej,
  4. głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów i budynków w przedsiębiorstwach,
  5. budowa i przebudowa instalacji OZE wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.
  6. zastosowanie technologii odzysku energii w ramach przedsiębiorstwa,
  7. wprowadzanie systemów zarządzania energią (o ile beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem, gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie), jako integralna część projektów, o których wyżej mowa;
  8. w odpowiedzi na negatywne konsekwencje wybuchu epidemii COVID-19, możliwe jest finansowanie kapitału obrotowego w powiązaniu z umowami pożyczkowymi finansującymi inwestycje w zakresie efektywności energetycznej.
 • Wysokość pożyczki: do 5 mln zł;
 • Okres spłaty: do 15 lat (do 6 lat dla pożyczek na kapitał obrotowy);
 • Oprocentowanie stałe: od 0% dla obszarów preferencji w części pożyczki finansowanej ze środków EFRR.
 • Obszary preferencji: projekty zwiększające efektywność energetyczną o więcej niż 60%.

 

Pośrednik Finansowy oferujący ten produkt:

Pożyczki na podnoszenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

 • Pożyczka dedykowana dla  spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach POIiŚ) oraz innych właścicieli/zarządców wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w szczególności: jednostkom samorządu terytorialnego, związkom jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom organizacyjnym, innym jednostkom sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwom komunalnym.
 • W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, w tym m.in.:
  1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją;
  2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;
  3. realizacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
  4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach;
  5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 • Wysokość pożyczki: do 10 mln;
 • Okres spłaty: do 20 lat;
 • Oprocentowanie: 0,2% dla 84% wartości inwestycji (od tej części nie jest pobierana prowizja) oraz rynkowe dla pozostałych 16% wartości inwestycji.

Pośrednicy Finansowi oferujący ten produkt:

Projekty będą realizowane do końca 2023 roku

Strategia Inwestycyjna

21 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 24/1126/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 2. Postanowienia niniejszej Strategii mają charakter szacunkowy, co pozwala na ich dostosowanie do zachodzących na rynku zmian i dokonania stosownych aktualizacji

do pobrania:

Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 2