Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Baza badań 2014-2020

Rok 2021

Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020

Rok 2020

Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020

Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Rok 2019

Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020

Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Wpływ interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim

Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Rok 2018

Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020

Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020

Rok 2017

Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020 (badanie ad hoc)

Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych (badanie ad hoc)

Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020

Rok 2016

Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Rok 2015

Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020suplement nr 1suplement nr 2