Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT i Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 i nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16]

od 2016-09-27 do 2016-10-10

Dodane: 2016-08-26 14:03:00 przez Tomasz Kubiak

Ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 13:50:51 przez Jarosław Lorenc

 

Komunikat [21.06.2017]

Lista wszystkich ocenionych projektów zintegrowanych (PDF)

Skład osobowy KOP ZIT (PDF)

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej złożonych w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 oraz nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 

Komunikat [28.03.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony 26 sierpnia 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków EFS i EFRR w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT oraz nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 12 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.) zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFS. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFS wyniosła  512 151,76 zł.

Lista projektów złożonych w ramach konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16

Komunikat [25.01.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony 26 sierpnia 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków EFS i EFRR w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT oraz nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 12 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.) zostały złożone 4 wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 8 243 598,15 zł.

Lista projektów złożonych w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16

Skład KOP (pdf.)

Wyniki [17.11.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony 26 sierpnia 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT oraz nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (nabór wniosków preselekcyjnych trwał od 27 września 2016 r. do 10 października 2016 r.) wpłynęły 4 wnioski preselekcyjne.

Lista wniosków preselekcyjnych złożonych w ramach konkursu nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16 oraz nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16 (PDF)

Lista projektów ocenionych na etapie preselekcji (PDF)

Komunikat [14.09.2016]

Komunikat IZ RPO dotyczący wypełnienia normy art. 65 ust 6 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w przypadku konkursów z zastosowaniem etapu preselekcji (PDF)

 

Informacje o naborze

Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca realizująca zadania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla:

Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-053/16

oraz konkursu dla:

Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-054/16

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 27.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 10.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków preselekcyjnych

Miejscem składania wniosków preselekcyjnych jest Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro ZIT BTOF Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61

Wnioski należy składać z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Biurze ZIT BTOF Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61.

 

Wniosek może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF

 

Sposób składania wniosków

 Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane będą w dwóch etapach.

Wnioski preselekcyjne – I etap:

Wnioski preselekcyjne należy składać od dnia 27.09.2016 r. do dnia 10.10.2016 r. w wersji papierowej
(2 egzemplarze) wraz z pismem przewodnim oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD).
Wnioski należy składać z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Biurze ZIT BTOF Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61.

Wniosek w może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Biura ZIT BTOF

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski papierowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku:
w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00
w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) decyduje data     wpływu do –Punktu Informacyjno-Podawczego;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do –Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami Części C Działu II Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

 

Kto może składać wnioski?

W ramach EFRR:

1) jednostka samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządowa jednostka organizacyjna.

 

W ramach EFS:

1) jednostka samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządowa jednostka organizacyjna.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

 

W zakresie EFRR:

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu inwestycji infrastrukturalnych na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w tym m.in.:

1) Budowa , rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej ) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2) Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

W zakresie EFS:

1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego.

2) Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.

3) Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.

4) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 (DOC) do Regulaminu konkursu. Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego i niezintegrowanego zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 12 (PDF) do Regulaminu konkursu.  Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego (6.4.2) zostały szczegółowo opisane w[nbsp]załączniku nr 25 (DOC) do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

- projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);

- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;

- cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;

- w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zintegrowanych w konkursie wynosi 13 090 800,00  zł, w tym:

- wsparcie finansowe w ramach EFS: : 4 363 600,00 zł, tj.: 4 363 600,00 zł ze środków EFS oraz 0,00 zł z budżetu państwa,

- wsparcie finansowe w ramach EFRR: 8 727 200,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

a także do pracownicy pracownicy IP ZIT w godzinach:
poniedziałki, środy, czwartki 8.00-16.00
wtorki 8.00-18.00
piątki 8.00-14.00
Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro ZIT
Ul. Jagiellońska 61
85-027 Bydgoszcz
Tel. (52) 585 94 46, (52) 585 94 55
zit@um.bydgoszcz.pl

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Wartość projektu

 Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

 

Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku

o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” i kwoty 12 000,00 zł.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały Pomocnicze

Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ 

Komunikat IZ RPO dotyczący wypełnienia normy art. 65 ust 6 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w przypadku konkursów z zastosowaniem etapu preselekcji (PDF)

 

Załączniki

Regulamin konkursu(PDF)

Ogłoszenie konkursu (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP)

 

 

 

 

 

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

[2] Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. 

[3] Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

[4] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.2010 Nr 161, poz.1080 ze zm.) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 

[5] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.

[6] Realizacja działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia.