Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze [konkurs Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16]

od 2016-06-23 do 2016-07-07

Dodane: 2016-05-23 14:49:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2018-01-19 11:19:50 przez Karolina Zawacka

 

Komunikat [08.11.2017]

Aktualizacja listy ocenionych projektów (PDF)

Komunikat [01.03.2017]

Aktualizacja listy ocenionych projektów (PDF)

Komunikat [14.02.2016]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 23 maja 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 23 czerwca 2016 r. i trwał do 7 lipca 2016 r.) wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF)

Zaktualizowane załączniki do regulaminu konkursu - obowiązują od 14 lutego 2017 r. (ZIP)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 23.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 7.07.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - grudzień 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony
w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez:

1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:

a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna,

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,

2. działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 521 176,47 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

 Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000 zł.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ

Kryteria dostępu i premiujące

Procedura i kryteria ogólne

Status osoby z niepełnosprawnościami

Załączniki

Zaktualizowane załączniki do regulaminu konkursu - obowiązują od 14 lutego 2017 r. (ZIP)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze – obowiązuje od 23 maja 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze – obowiązuje od 23 maja 2016 r. (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)