Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 1.4.2 wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu [konkurs nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17]

od 2017-07-31 do 2017-10-06

Dodane: 2017-06-30 08:34:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-11-15 10:22:34 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [06.10.2017]

Wyniki naboru [13.10.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 czerwca 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 lipca 2017 r. i trwał do dnia 06 października 2017 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 1 327 785,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/410/18 z dnia 14 marca 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 40/1977/18 z dnia  17 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu przywróconego po procedurze odwoławczej w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17 dla Osi priorytetowej 1.Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.4  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług (konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.07.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 06.10.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone  w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu są instytucje otoczenia biznesu [1]

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę  na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją posiadał na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Dopuszcza się realizacje projektów partnerskich z zastrzeżeniem, że partnerstwo nie zostało zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014, str. 1 i nast.) (dalej: rozporządzenie 651/2014).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną,  prowadzący  działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe. Przy czym działalność służąca tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości jest wymieniona jako jeden z głównych celów statutowych podmiotu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

 1. Budowy  sieci  współpracy  IOB  dotyczącej  innowacyjnej  działalności gospodarczej w celu świadczenia zaawansowanych usług dla MŚP.
 2. Wsparcia infrastrukturalnego i szkoleniowo-doradczego IOB w celu umożliwienia świadczenia specjalistycznych usług.
 3. Opracowania standardów nowych usług obejmujące testowanie usług.

Usługa zaawansowana - prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny i strategiczny).

Cechy tej usługi:

 • zidentyfikowanie potrzeb po stronie przedsiębiorcy;
 • zaproponowanie sposobu jej zaspokojenia przez usługodawcę;
 • dostosowanie sposobu świadczenia usługi do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy;
 • zaangażowanie przedsiębiorcy i usługodawcy w powyższy proces;
 • wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do uzyskania efektu rozwoju, poprzez bezpośrednie zaangażowanie osób o odpowiednich kompetencjach.

Usługa specjalistyczna – posiada cechy usługi zaawansowanej oraz ma na celu wprowadzenie na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przejętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsc pracy lub w stosunku z otoczeniem.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednakże na poziomie nie większym niż 85 % wydatków kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 653 500,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Wzory kart oceny (.zip)
 2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.09.16 r. (.pdf)
 6. Dokument "Inteligentne Specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego" (.pdf)
 7. Tabela 2. Katalog możliwych usług związanych z obszarem CT3 raportu eksperckiego opracowanego dla Ministerstwa Rozwoju - Ocena systemu wsparcia instytucji otoczenia biznesu w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 (.zip)