Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomocna dłoń w Lokalnej Społeczności

30 grudnia rusza nowy nabór wniosków na projekty oferujące usługi opiekuńcze w Województwie Kujawsko- Pomorskim. O unijne pieniądze będą mogły starać się samorządy i ich jednostki organizacyjne, należące do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w skrócie ZIT. W puli do podziału będzie ponad 4 mln złotych.

ZIT to nowa forma współdziałania samorządów, w której miasta oraz otaczające je gminy wyznaczają wspólne cele gospodarcze bądź społeczne. Współpraca sprawia, że mogą łatwiej zdobywać dotacje. W tym przypadku pomocą objęte zostaną osoby starsze i z niepełnosprawnościami z terenu Bydgoszczy, Torunia oraz pobliskich gmin i powiatów. Fundusze będzie można przeznaczyć na tworzenie lub rozwój miejsc, w których potrzebujący otrzymają odpowiednią pomoc, a także na formy opieki świadczonej bezpośrednio w domach.

 

Tworzenie lub rozwój oferty miejsc opieki

Dofinansowanie otrzymają m.in. dzienne domy pobytu, środowiskowe domy i kluby samopomocy oraz mieszkania wspomagane. Osoby starsze i z niepełnosprawnościami będą mogły spotkać się tam ze znajomymi, zjeść posiłek czy wziąć udział w zajęciach edukacyjnych. Znajdą tam również możliwość uczestnictwa w zajęciach służących utrzymaniu sprawności fizycznej.

 

Niestacjonarne usługi opiekuńcze i asystenckie

W tej grupie znalazły się m.in. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, ale także wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe.

 

Dodatkowe obszary wsparcia

Oprócz pomocy w domach i ośrodkach, dotacje będzie można przeznaczyć także na inne usługi wspierające te osoby. Wlicza się tutaj np. teleopiekę, zapewniającą stały kontakt pacjenta z właściwymi służbami czy też wypożyczalnie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego, które ułatwią pracę opiekunom osób niesamodzielnych. Wspierane są ponadto usługi zwiększające mobilność, niezależność i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania lub dowożenie posiłków. Znaczną pomocą będą także szkolenia i poradnictwo jako działania podnoszące umiejętności rodzin i opiekunów faktycznych. Głównym celem usług opiekuńczych świadczonych w ramach tego konkursu jest przygotowanie indywidualnych ścieżek wsparcia – skoncentrowanych na konkretnych mieszkańcach i ich potrzebach.

Głównym celem usług opiekuńczych świadczonych w ramach tego konkursu jest przygotowanie indywidualnych ścieżek wsparcia – skoncentrowanych na konkretnych mieszkańcach i ich potrzebach.

 

Wniosek jest prosty. Sięgnij po dofinansowanie!

1. Wystarczy wypełnić i wysłać formularz w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

2. Wydrukowaną i wypełnioną wersję formularza wraz potrzebnymi załącznikami i pismem przewodnim zanieś do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na naszej stronie znajdziesz publikowane ogłoszenia konkursów o dotację oraz harmonogram planowanych naborów. W Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu działają punkty udzielające informacji o eurofunduszach.

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją znajduje się tutaj.

 

     • Spot radiowy

     • Audycja radiowa