Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Po pierwsze kompetencje

Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzymało 9,5 mld zł na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Do dyspozycji przedsiębiorców oddano aż 23% z tych środków. Całość pieniędzy z programu została podzielona na 11 osi priorytetowych – odpowiadających najważniejszym dziedzinom życia społecznego regionu. Jak pozyskać fundusze na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw? Odpowiedź poniżej.

 

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw

Wsparcie w ramach Poddziałania 8.5.1 jest przeznaczone na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców z sektora MŚP, podnosząc ich konkurencyjność na rynku. Jeżeli Twoja firma należy do tego sektora, dzięki wsparciu możesz poprawić jakość i kwalifikacje kadr pracowniczych oraz przystosować przedsiębiorstwo do zmian społeczno-gospodarczych, np. zwiększając jego zdolność do tworzenia miejsc pracy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci refundacji połowy poniesionych przez nich kosztów na szkolenia dla pracowników, studia podyplomowe czy specjalistyczne doradztwo. A w przypadku objęcia wsparciem preferowanych grup docelowych takich jak pracownicy w wieku 50 lat lub więcej i o niskich kwalifikacjach, czy usług rozwojowych mających na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, można uzyskać wyższy poziom dofinansowania. Na ten cel z unijnego budżetu przewidziano ponad 5,7 mln euro.

 

Dofinansowanie do 80% kosztów szkoleń

Dla przykładu firma zatrudniająca 15 osób, chce przeszkolić jednego z pracowników w wieku 55 lat z wykształceniem podstawowym, z zakresu „operatora koparko-ładowarki”. Spełnione są zatem wszystkie kryteria wymagane do ubiegania się o wsparcie i przedsiębiorca może uzyskać maksymalne dofinansowanie usługi szkoleniowej, nawet na poziomie 80%.

 

Podejście popytowe

Novum jest zastosowanie podejścia popytowego, które zakłada, że centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby. To przedsiębiorca, a nie rynek instytucji szkoleniowych (strona podażowa) będzie decydować o zakresie udzielanego wsparcia, i to przy znacznym ograniczeniu procedur w stosunku do poprzedniej perspektywy. W ogłoszonym konkursie zostanie najpierw wybrany Operator, który będzie odpowiedzialny za dalszą dystrybucję środków EFS przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i oddelegowanym przez nich pracownikom, w tym ich niezbędną obsługę w zakresie udzielenia dofinansowania. Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zwrot części kosztów poniesionych przez niego na udział w szkoleniach i doradztwie bezpośrednio do Operatora, a refundację otrzyma w oparciu o wystawioną mu wcześniej promesę.

 

Wniosek jest prosty. Sięgnij po dofinansowanie!

Jak starać się o dofinansowanie? Uproszczony wniosek/formularz składamy on-line lub osobiście u wybranego Operatora, Przedsiębiorca wstępnie określa przy tym rodzaj usług rozwojowych, na które będzie chciał uzyskać refundację.

Operator dokona weryfikacji złożonych dokumentów, w tym pod kątem kwalifikowalności odbiorców wsparcia, dotychczas udzielonej pomocy de minimis oraz możliwego do udzielenia poziomu dofinansowania.

Następnie podpisze z przedsiębiorcą umowę wsparcia, rezerwuje określone środki na poczet przyszłej refundacji i wystawi przedsiębiorcy promesę, w której zobowiąże się do refundacji określonych wydatków.

Przedsiębiorca dokona samodzielnego wyboru usług rozwojowych spośród dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych* i odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

Przedsiębiorca po skorzystaniu z wybranej usługi oraz opłaceniu jej w pełnej wysokości zgłosi się do Operatora po zwrot części poniesionych kosztów.

W przypadku kompletności i prawidłowości dokumentów rozliczeniowych Operator dokonuje wypłaty środków (refundacji poniesionych kosztów) na rachunek przedsiębiorcy.

 

*- Baza Usług Rozwojowych dostępna jest pod adresem - uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Informacje w mediach

     • Spot radiowy

     • Audycja radiowa