Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór kandydatów na ekspertów (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Dodane 08.02.2016 przez Maciej Wójcik

Ogłaszamy drugi nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w następujących aspektach:

 

1. Finansowo-ekonomicznym, związanym z oceną kryteriów oceny merytorycznej wskazanych przez IZ w szczególności ocena poprawności sporządzonej analizy finansowo- ekonomicznej.

Załączniki:

  1. Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie finansowo-ekonomicznym  (.pdf)
  2. Link otwiera się w nowej karcie Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
  3. Link otwiera się w nowej karcie Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)

 

2. Technicznym, związanym z oceną wykonalności technicznej, technologicznej i instytucjonalnej projektu, w tym weryfikacja harmonogramu i kosztorysu z dokumentacją techniczną oraz w zakresie prawa budowlanego.

Załączniki:

  1. Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w aspekcie technicznym (.pdf)
  2. Link otwiera się w nowej karcie Formularz zgłoszeniowy – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (.doc)
  3. Link otwiera się w nowej karcie Oświadczenie kandydata na eksperta (.pdf)

 

Nabór odbędzie się w dniach od 22 lutego do 04 marca 2016 r.

 

Dokumenty dotyczące naboru na ekspertów

1. Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających projekty realizowane z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)
2. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 1 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wykaz dziedzin aspektów RPO WK-P 2014-2020 (.pdf)
3. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów – wersja word (.doc)
4. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Oświadczenia kandydata na eksperta –  (.pdf)
5. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 4 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Karta weryfikacji wniosku osoby ubiegającej się o ujęcie w Wykazie kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
6. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 5 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej (.pdf)
7. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 6 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Wzór umowy o dzieło(.pdf)
8. Link otwiera się w nowej karcie Załącznik 7 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów – Ankieta oceny pracy eksperta (.pdf)
9. Link otwiera się w nowej karcie Sposób wynagradzania ekspertów za wykonaną pracę polegającą na ocenie merytorycznej projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. (.pdf)

 

Sposób i termin przesyłania dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ekspert ds. oceny finansowo-ekonomicznej” lub z dopiskiem „ekspert ds. technicznych „) należy przesłać pocztą lub złożyć w Punkcie informacyjno-podawczym na parterze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, w terminie od dnia 22 lutego 2016 r. do dnia 04 marca 2016r.

Informujemy, iż w przypadku ponownego kandydowania na eksperta w ramach kolejnych naborów na Państwa prośbę mogą zostać uwzględnione poprzednio złożone dokumenty aplikacyjne. Należy jednak pamiętać, iż każdorazowo kandydat na eksperta zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz dodatkowych wymaganych w naborze dokumentów.

Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub data stempla pocztowego (dowodu nadania) w przypadku nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (analogicznie przez kuriera).