Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


XXXVII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 20.09.2019 przez Leszek Nienartowicz

XXXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 2 grudnia br. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa-Piotr Całbecki. Zaprezentowane zostały informacje o stanie wdrażania naszego Programu, stanu certyfikacji środków RPO WK-P, jak również omówiono propozycję zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 formalnie przekazanych do Komisji Europejskiej

Członkowie zatwierdzili kryteria w zakresie:

 • – Zrównoważonej mobilności miejskiej i promowania strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
 • – Inwestycji w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy
 • – Wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w schematach dotyczących Mikroinstalacji
 • – Sposobu weryfikacji punktowych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do której niezbędne są dane z całej populacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w danym naborze
 • – Infrastruktury drogowej w zakresie: Budowy i przebudowy dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich oraz Budowy i modernizacji systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy
 • – Modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
 • – Planów Działań na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, Osi 9 Solidarne społeczeństwo, Osi 10 Innowacyjna edukacja

Zaprezentowano także wyniki badań ewaluacyjnych; „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz„Wpływ interwencji RPO WK-P na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

 1. Agenda
 2. Protokół
 3. Lista obecności
 4. Prezentacje

Przedstawianie informacji dot. propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 formalnie przekazanych do Komisji Europejskiej
1. Przedstawianie informacji dot. propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 formalnie przekazanych do Komisji Europejskiej

Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020
2. Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020

Barbara Jesionowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO

Informacja w zakresie stanu certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
3. Informacja w zakresie stanu certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Anna Sąsiadek-Chuchra – Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

Propozycja sposobu weryfikacji punktowych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do której niezbędne są dane z całej populacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w danym naborze
4. Propozycja sposobu weryfikacji punktowych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do której niezbędne są dane z całej populacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w danym naborze

Anna Głuszek –Naczelnik Wydziału Zarządzania RPO, Departamentu Funduszy Europejskich

Prezentacja wyników badania „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
5. Prezentacja wyników badania „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Michał Korczyński – Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j.

6. Prezentacja wyników badania„Wpływ interwencji RPO WK-P na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”.

Marcin Ługawiak – Lider Projekt Sp. z o. o.

 1. Uchwała Nr 66/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji punktowych kryteriów wyboru projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, do której niezbędne są dane z całej populacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w danym naborze pobierz doc
 2. Uchwała Nr 67/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy pobierz zip
 3. Uchwała Nr 68/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Mikroinstalacje pobierz zip
 4. Uchwała Nr 69/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich& pobierz zip
 5. Uchwała Nr 70/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa – projekt pozakonkursowy pobierz zip
 6. Uchwała Nr 71/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz zip
 7. Uchwała Nr 72/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych oraz Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, schemat: Profilaktyka raka płuc w województwie kujawsko-pomorskim pobierz zip
 8. Uchwała Nr 73/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9. Solidarne społeczeństwo, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne oraz Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym pobierz zip
 9. Uchwała Nr 74/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja, w zakresie kryteriów ogólnych, kryteriów dla 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, 10.2.2 Kształcenie ogólne oraz 10.2.3 Kształcenie zawodowe pobierz zip