Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16]

Data: od 2016-09-30 do 2016-10-28
Dodane 25.08.2016 przez Ewa Forman
Zakończony [24.03.2017]
Zakończony [24.03.2017]

Wyniki konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF)

Komunikat [24.03.2017]
Komunikat [24.03.2017]
W związku z omyłką pisarską dotyczącą nazwy wnioskodawcy w projekcie nr EF-III.432.523.2016 – było: „Gmina Inowrocław”, powinno być: „Miasto Inowrocław” – poniżej publikujemy zmienioną listę projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych i szczegółowych.

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych – zmieniona (PDF)

Komunikat [17.02.2017]
Komunikat [17.02.2017]
Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych (PDF).
Zakończony [28.10.2016]
Zakończony [28.10.2016]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 25 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 września 2016 r. i trwał do 28 października 2016 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Komunikat [26.10.2016]
Komunikat [26.10.2016]
Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Jak mierzyć efektywność społeczno-zatrudnieniową w projektach EFS 2014-2020 (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF)

Komunikat [24.10.2016]
Komunikat [24.10.2016]
Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostały zamieszczone wszystkie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniujące Strategie poszczególnych ORSG i OSI.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

 O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się tylko te podmioty, które prowadzą lub utworzą, w czasie trwania projektu, CIS lub KIS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),
  • podmioty ekonomii społecznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektów:

Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Projekty muszą być zgodne ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nrLink otwiera się w nowej karcie  5 i Link otwiera się w nowej karcie 5a do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 363 600,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Jak mierzyć efektywność społeczno-zatrudnieniową w projektach EFS 2014-2020 (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF)

 

Załączniki

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020 dotyczący kryterium „Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (PDF)