Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-009/15]

Data: od 2015-12-28 do 2016-02-05
Dodane 27.11.2015 przez Ewa Forman
Zakończony [05.02.2016]
Zakończony [05.02.2016]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 27 listopada 2015 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 28 grudnia 2015 r. i trwał do 5 lutego 2016 r.) wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie projektu.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).Link otwiera się w nowej karcie  

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 grudnia 2015

Termin, do którego można składać wnioski – 5 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie projektu papierowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00, w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) – decyduje data nadania.

 Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

 

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),
 • Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),
 • Podmioty ekonomii społecznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektów:

 1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:
  1. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,
  2. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,
  3. Program Aktywności Lokalnej i/lub,
  4. Inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym, z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej.
 2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:
  1. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  2. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), tj. 42 699 000,00 zł, (kurs euro = 4,2699 zł z 30 października 2015 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 13.01.2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków i doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne – obowiązuje od 13.01.2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne – obowiązuje od 13.01.2016 r. (PDF)

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

Załączniki