Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych [konkurs nr Nr RPKP.08.05.01-IZ.00-04-069/16]

Data: od 2016-12-19 do 2017-02-28
Dodane 17.11.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [07.10.2020]
Komunikat [07.10.2020]
Zmiana Regulaminu konkursu – zwiększenie alokacji (wersja aktualna Regulaminu konkursu)

Zmiana załącznika nr 39 do Regulaminu konkursu (wersja aktualna załączników do Regulaminu konkursu)

Komunikat [29.08.2019]
Komunikat [29.08.2019]
Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu
Zakończony [19.04.2017]
Zakończony [19.04.2017]

Wyniki konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF)

Komunikat [31.03.2017]
Komunikat [31.03.2017]
Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych
Komunikat [6.03.2017]
Komunikat [6.03.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 17 listopada 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 19 grudnia 2016 r. i trwał do 28 lutego 2017 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Komunikat [16.12.2016]
Komunikat [16.12.2016]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 16 grudnia 2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie (PDF)

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 8.5.1 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych. 

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski –  19 grudnia 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28 lutego 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

 Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  Wsparcie MŚP poprzez finansowanie usług rozwojowych obejmujących m.in.:

  • działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności,
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 Wsparcie w ramach Poddziałania będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr Link otwiera się w nowej karcie 5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 33 058 132,36 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Komunikaty i dokumenty archiwalne

Komunikat z 29 sierpnia 2019 r. dotyczący zmiany w regulaminie konkursu (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 – obowiązuje od 28 sierpnia 2019r. (PDF) (archiwalny)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 16 grudnia 2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 (archiwalny)(PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.5.1 – Wsparcie dostępu do usług rozwojowych (archiwalny)(PDF) 

Link otwiera się w nowej karcie Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 8.5.1 – Wsparcie dostępu do usług rozwojowych (PDF)

Załączniki do Regulaminu konkursu obowiązujące od 28.08.2019 r.(archiwalne (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do Regulaminu konkursu – (archiwalne) (ZIP)