Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nabór nr RPKP.07.01.00-04-146/17]

Data: od 2017-10-27 do 2018-12-31
Dodane 27.10.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [od 27.10.2017 do 31.12.2018]
 

Wyniki naboru [od 27.10.2017 do 31.12.2018]

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 27.10.2017 r. wezwanie nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17:

 • w grudniu (28.12.2018 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 800 000,00 zł.
 • w czerwcu (28.06.2018 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 400 000,00 zł.
 • w grudniu 2017 r. wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu grantowego. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 13 345 704,88 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Informacja dotycząca złożonych wniosków (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [06.03.2018]

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach naboru projektów grantowych Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17 dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład osobowy KOP (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/282/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów grantowych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [17.10.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1845/18 z dnia 03 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [8.04.2019]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 11/446/19 z dnia 20 marca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy projektu skierowanego do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów grantowych w ramach RLKS ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nabór Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-146/17).

 

Terminy

Termin składania wniosku oraz orientacyjny termin oceny projektu zostanie wskazany w wezwaniu do złożenia wniosku, o
którym mowa w rozdziale 6 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

 • Lokalne Grupy Działania (stowarzyszenia posiadające osobowość prawną działające na podstawie art. 4 ustawy o RLKS), których strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „LSR”) zostały wybrane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawarto z tymi LGD umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwane dalej „umowami ramowymi”), a LSR zawiera działania w ramach realizowanego naboru.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru projektów grantowych w ramach  RLKS przewidziano następujące typy projektów:

Projekty grantowe na:

 • Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność
  przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
 1. rozbudowę przedsiębiorstwa,
 2. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
 3. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 4. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,
 5. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o warunki udzielenia wsparcia dla projektów grantowych i własnych realizowanych przez LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych wynosi 85 %.

Maksymalna wartość grantu w ramach projektu grantowego wynosi 100 tys. zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została wskazana w Planach Działania poszczególnych Lokalnych Strategii Rozwoju. W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych oraz w warunkach udzielenia wsparcia.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)