Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w ramach dz 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 9/2019/R]

Data: od 2020-01-28 do 2020-02-28
Dodane 30.12.2019 przez Monika Kowszyk
Zakończony [28.02.2020]
Zakończony [28.02.2020]

Wyniki naboru [27.08.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 grudnia 2019 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28.01.2020 r. i trwał do dnia 28.02.2020 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 605 216,68 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków
o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1666/20 z dnia 7 października 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami, które spełniły warunki udzielenia wsparcia i  kwalifikują się do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19, Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanymi projektami (pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” (LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-359/19
(nr konkursu nadany przez LGD: 9/2019/R).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera sie w nowej karcie www.lgdvistula.org

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków – obowiązuje od 17.02.2020r.Link otwiera sie w nowej karcie

Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków. – obowiązywało od 30.12.2019r. do 16.02.2020r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 28.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 28.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”,
Adres: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 16.00.  

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze  Lokalnej Grupy Działania ,,Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego,   
 • związki jednostek samorządu terytorialnego;   
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,   
 • samorządowe jednostki organizacyjne,   
 • organizacje pozarządowe,  
 • mikro i małe przedsiębiorstwa,   
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,   
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 • Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.
 • Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
  Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.
 • Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
 • Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
 • Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie,
tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 30 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1]  Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR  dla przedsięwzięcia „2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich.”

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  2.639.451,87 PLN.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08.00 do 16.00.  

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 795 – 761 – 000 lub na adres e-mail: sekretariat@lgdvistula.org.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Kryteria wyboru projektu- Lokalne kryteria oceny i wyboru;
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
  9a.Link otwiera sie w nowej karcie  Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
  9a-1 Link otwiera sie w nowej karcie Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu marki LGD;
  9a-2 Link otwiera sie w nowej karcie Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji;
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 12. Link otwiera sie w nowej karcie Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR);
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Procedura oceny i wyboru projektów w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7) (dalej: Procedura wyboru i oceny),
 14. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 15. Link otwiera sie w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).
 17. Link otwiera sie w nowej karcie Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.