Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-419/21; Numer konkursu nadany przez LGD: 7/R/2021]

Data: od 2021-06-23 do 2021-06-30
Dodane 09.06.2021 przez Patrycja Rafalska
NAZWA NABORU

Zakończony [30.06.2021]

Wyniki naboru [07.09.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 9 czerwca 2021 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-419/21 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 23 czerwca
2021 roku i trwał do dnia  30 czerwca 2021 roku) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.
Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 807 394,98 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-419/21 (nr konkursu nadany przez LGD: 7/R/2021).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Link otwiera się w nowej karcie www.ziemiakujawska.pl

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 23 czerwca 2021 roku
Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 30 czerwca 2021 roku
Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2022 roku

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) : Odolion, ul. Piaskowa 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski
W dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/ .

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) w terminie naboru.
Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
• jednostkę samorządu terytorialnego;
• związek jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
• samorządową jednostkę organizacyjną;
• organizację pozarządową;
• mikro i małe przedsiębiorstwo;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
• instytucję otoczenia biznesu;
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno- prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
− Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.
− Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
− Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.
− Ponadto drogi te muszą umożliwiać ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
− Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
− Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
Realizowane przedsięwzięcia muszą wynikać i być powiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem EFS.
W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie.

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane
w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.
Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 959 851,26 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” (dalej: LGD) czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 54 282 40 97 bądź mailowo na adres: ziemia.kujawska@wp.pl

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Kryteria wyboru projektu – lokalne kryteria wyboru operacji;
 2. Link otwiera się w nowej karcie Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
 3. Link otwiera się w nowej karcie Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Link otwiera się w nowej karcie Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
 5. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Link otwiera się w nowej karcie Regulamin użytkownika GWD;
 7. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Link otwiera się w nowej karcie Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Link otwiera się w nowej karcie Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
  9a. Link otwiera się w nowej karcie Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. Link otwiera się w nowej karcie Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 11. Link otwiera się w nowej karcie Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 12. Link otwiera się w nowej karcie Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) – Lokalnej Grupa Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”;
 13. Link otwiera się w nowej karcie Procedura oceny i wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków” – (Część trzecia; Opis procesów przeprowadzanych w LGD – RPO WK-P 2014-2020), (dalej: Procedura oceny i wyboru operacji);
 14. Link otwiera się w nowej karcie Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
 15. Link otwiera się w nowej karcie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 16. Link otwiera się w nowej karcie Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2] Jw.

 

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
 2. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (.pdf);
 3. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
 4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1;
 5. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2;
 6. Link otwiera się w nowej karcie Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach” w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”(.pdf)