Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17]

Data: od 2017-06-30 do 2017-07-13
Dodane 26.05.2017 przez Monika Rybicka
Zakończony [13.07.2017]
Zakończony [13.07.2017]

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania [23.11.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2143/17 z dnia 22 listopada 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Uchwała Nr 47/2143/17 z dn. 22.11.2017 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [21.11.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2089/17 z dnia 17 listopada 2017 roku, zatwierdził listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które zostały skierowane do oceny strategicznej przez ZIT BTOF.

Link otwiera się w nowej karcie Uchwała nr 46/2089/17 z dn. 17.11.2017 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektow.pdf

Wyniki oceny formalnej [08.09.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO:

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny kryteriów dopuszczających

Wyniki naboru [14.07.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2017 r. i trwał do dnia 13 lipca 2017 r.) wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 7 287 653,21 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista Link otwiera się w nowej karcie wnioskówLink otwiera się w nowej karcie  złożonych w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania  4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.06.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13.07.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017 r.
 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

 1. jednostki samorządu terytorialnego;
 2. związki jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt dotyczący przedsięwzięcia określonego w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności biologicznej na obszarze objętym ZIT:
    

 1. przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na obszarach miejskich i pozamiejskich w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 2. projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,
 3. działania w ramach zielonej infrastruktury [2] na obszarach miejskich i podmiejskich [3]
 4. działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu  ustawy o ochronie przyrody),
 5. tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.
 6. tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich i podmiejskich (np. parki miejskie [4] , ogrody botaniczne),
 7. działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego,
 8. projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej. (wyłącznie w połączeniu z powyższymi typami projektów).

[2] Zielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy. COM(2013) 249 final: “Zielona infrastruktura: strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych (w tym przybrzeżnych) oraz morskich”.

[3] Poprzez obszary podmiejskie należy rozumieć obszary leżące w sąsiedztwie miast, związane z nimi funkcjami nośnika usług ekosystemowych.

[4] Park miejski – podstawowa jednostka miejskiego terenu zieleni zawierająca cechy przestrzeni publicznej, o uporządkowanej strukturze przestrzennej, pełniąca funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i sanitarne jako obszary regeneracji i wymiany powietrza. Przy czym miejski teren zieleni rozumie się jako teren urządzony wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym usytuowanym na obszarach miejskich i podmiejskich.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 795 260,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki