Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19]

Data: od 2019-09-06 do 2020-07-10
Dodane 31.07.2019 przez Jarosław Lorenc
Wyniki naboru [27.09.2019]
Zakończona I runda konkursowa [23.09.2019]

Wyniki naboru [27.09.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 lipca 2019 roku konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19, informujemy, iż w ramach  I rundy konkursowej wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 409 882,84 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 – runda I

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 ogłoszonego dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT,  Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i został przekazany do etapu oceny strategicznej.

Lista z projektem ocenionym pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanym
do etapu oceny strategicznej (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej i strategicznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/62/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego w konkursie Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 ogłoszonego dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT,  Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skład KOP (.pdf)

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej i strategicznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

 

Wyniki naboru [21.07.2020]
Zakończona II runda konkursowa [10.07.2020]

Wyniki naboru [21.07.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 lipca 2019 roku konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19, informujemy, iż w ramach  II rundy konkursowej wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 433 051,31 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 – runda II

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 ogłoszonego dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT,  Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Link otwiera się w nowej karcie Lista z projektami ocenionymi pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanymi do etapu oceny strategicznej (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej i strategicznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/717/21 z dnia 13 maja 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w konkursie RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19 runda II, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej i strategicznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, Schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-301/19).

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:

I runda: od 06.09.2019 r. do 23.09.2019 r. 

II runda: od 24.09.2019 r. do 10.07.2020 r.

 Planowany termin rozstrzygnięcia:

  • I rundy: marzec 2020 r.
  • II rundy: grudzień 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo-Kancelaryjne Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

  1. jednostkę samorządu terytorialnego,
  2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
  3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  4. samorządową jednostkę organizacyjną.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

  1. Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych[1] wraz z wyposażeniem związanym z prowadzoną działalnością[2], w otoczeniu zabytku[3] i na obszarach zabytkowych[4], obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych.
  2. Rozbudowę, przebudowę instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
  3. Konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.
  4. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury, wskazanych w punkcie 1-3.

[1] Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.).

[2] Koszt zakupu wyposażenia w wysokości maksymalnie 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.

[3] Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

[4] Dotyczy obszarów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Obiekty zabytkowe znajdujące się na obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków (niebędące jednak objęte indywidualnym wpisem) mogą ubiegać się o dofinansowanie.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 648 574,00 zł [1]

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 792 400,00 zł
Runda II : 856 174,00 zł

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2515 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicyLink otwiera się w nowej karcie  punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy pod nr tel. (52) 585 9456; tel. (52) 585 94 54  (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: