Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18]

Data: od 2018-04-30 do 2018-07-20
Dodane 30.03.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [25.07.2018]
Zakończony [20.07.2018]

Wyniki naboru [25.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów
rozpoczął się w dniu 30 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 20 lipca 2018 r.) wpłynął 1 wniosek o
dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 21 216 000,00
.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr
RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami,
Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał
pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1797/18 z dnia  26 wrzesień 2018 roku, podjął
decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18 dla
Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji
Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionego
projektu (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków o powierzenie grantów w ramach Projektu grantowego nr
RPKP.04.02.00-04-0001/18 (.pdf)

Informacje o naborze

Województwo Kujawsko-Pomorskie, poprzez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu – Jednostkę Realizującą Projekt, Beneficjent Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosiło nabór wniosków o powierzenie grantów w trybie konkursowym, w ramach
Projektu grantowego nr RPKP.04.02.00-04-0001/18 pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie
kujawsko-pomorskim” (nabór wniosków o powierzenie grantów nr 1/2020).

Przedłużeniu ulega termin rozstrzygnięcia naboru według następującego terminarza:

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 17.10.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 17.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – do 30 czerwca 2021 r.

 

Link do naboru nr 1/2020 i pozostałych załączników:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-srodowisko/36233-nabor-wnioskow-o-powierzenie-grantow-nr-1-2020

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Jednostki Realizującej Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
województwie kujawsko-pomorskim”.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Środowiska  – Jednostka Realizująca Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania

odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim”           

ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

tel. 56 – 62 – 15 – 835

email: grantyPSZOK@kujawsko-pomorskie.pl

 Zaktualizowane załączniki:

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach
Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy
(konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 20.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100
Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1]
dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru.
Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać
na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę projektu grantowego tj.:

1. jednostkę samorządu terytorialnego;
2. inny podmiot posiadający osobowość prawną[1] (w tym organizację pozarządową) w partnerstwie z jst.

[1] posiadający przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska licząc do dnia
rozpoczęcia naboru.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt grantowy dotyczący następujących działań:

1) wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w
regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich
prawidłowe funkcjonowanie

2) organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do
mieszkańców gmin grantobiorców, jako element projektu wymienionego w punkcie 1.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku
projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami
właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 216 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki
7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.pdf) – obowiązują od 08.06.2018r.
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip) – obowiązywały od 30.03.2018r. do
  07.06.2018r.
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r (.pdf)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Opinia dotycząca występowania pomocy publicznej w projektach grantowych
  dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014
  2020 (.pdf)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z
  perspektywą na lata 2023-2028 (.zip)
 9. Link do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/