Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych [konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18]

Data: od 2018-05-30 do 2018-06-15
Dodane 20.04.2018 przez Monika Rybicka
Zakończony [15.06.2018]
Zakończony [15.06.2018]

Wyniki naboru [21.06.2018r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów
rozpoczął się w dniu 30 maja 2018 r. i trwał do dnia 15 czerwca 2018 r.) wpłynęło 7 wniosków o
dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła
7 192 653,37 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr
RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18 dla Osi priorytetowej Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w regionie w ramach, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat:
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę
Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera sie w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 39/1921/18 z dnia 12 października 2018 roku, podjął
decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr
RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18
 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie w ramach, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych,
Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich
ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach
Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia
ulicznego w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15.06.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100
Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1]
dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru.
Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać
na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną;
 • zarządcę infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule
  partnerstwa publiczno-prywatnego.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1868 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego (w tym budowy lub zamiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz
montażu inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku
projektów nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać
ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak
nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 414 400,00 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z
przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2072 zł. Natomiast
kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018
rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki
7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 6. Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG (http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/463/14 z dnia 8
  kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy,
  Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie (.pdf)