Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16]

Data: od 2016-07-14 do 2016-07-29
Dodane 13.06.2016 przez Ewa Forman
Komunikat [12.06.2018]
Komunikat [12.06.2018]
Komunikat nr 2 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Zakończony [14.06.2017]
Zakończony [14.06.2017]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 13 czerwca 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 14 lipca 2016 r. i trwał do 29 lipca 2016 r.) wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Lista projektów ocenionych pozytywnie po procedurze odwoławczej

Skład osobowy KOP

Komunikat [14.07.2016]
Komunikat [14.07.2016]
FAQ (PDF).

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 14 lipca 2016 r. dotyczący doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 14 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 1. organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkoły specjalne) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.
 2. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkołę specjalną) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:
  1. TIK,
  2. nauk matematyczno-przyrodniczych,
  3. języków obcych
  4. postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez:
  1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
  2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.
 3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:
  1. realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego,
  2. organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy),
  3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
 4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia
  i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez:
  1. wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
  2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.
 6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:
  1. metod indywidualnej pracy z uczniem,
  2. wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  3. diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
  4. korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  5. kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
  6. metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
  7. doradztwa edukacyjno-zawodowego
  8. doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w aspekcie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Konkurs dedykowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) miast regionalnych i subregionalnych oraz Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr Link otwiera się w nowej karcie 5a i Link otwiera się w nowej karcie 5b do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 21 970 000,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 554 705,88 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu  nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie” i kwoty 2500,00 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 14 lipca 2016 r. dotyczący doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF).

 

Załączniki

Załączniki do regulaminu – obowiązują od 16 czerwca 2017 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 13 czerwca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 13 czerwca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)