Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-100/17]

Data: od 2017-06-30 do 2017-07-07
Dodane 30.05.2017 przez Tomasz Kubiak
Komunikat [14.09.2017]
Komunikat [14.09.2017]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny strategicznej (PDF)

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład osobowy KOP (PDF)

Komunikat [03.08.2017]
Komunikat [03.08.2017]
Link otwiera sie w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista wniosków o dofinansowanie projektu zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 wraz z Instytucją Pośredniczącą ZIT (Miastem Bydgoszcz) ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 7 lipca 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe tj. jednostka samorządu terytorialnego;
 • lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe tj. jednostka samorządu terytorialnego oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

 

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:

  1. realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
  2. realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  3. realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

   1. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
   2. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,
   3. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
   4. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
   5. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
   6. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,
  4. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,
  5. tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
  6. modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
  7. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  8. włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  9. tworzenie klas patronackich w szkołach,
  10. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
 2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. 

 

 Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
8 661 400,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Załącznikach nr 39 i 39a do Regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30,

 

pracownicy Wydziału Wyboru Projektów EFS pod nr tel. tel. (56) 652 18 26 w godzinach:

wtorki 11:30 – 13:30, czwartki 10:30 – 12:30

 

oraz pracownicy Biura ZIT BTOF (Urzędu Miasta Bydgoszcz), tel. (52) 58 59 446, (52) 58 59 456 w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki 8.00-15.00, wtorki 8.00-17.00, piątki 8.00-13.00.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu (PDF)

Załączniki (ZIP)