Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Data: od 2020-12-01 do 2020-12-07
Dodane 02.12.2020 przez Patrycja Rafalska

Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

  Najważniejsze zasady udzielania pomocy w ramach wsparcia branżowego:

 • Wymagany spadek obrotów ze sprzedaży towarów i usług o co najmniej 50%. Porównanie danych z miesiąca listopada 2020 r. do miesiąca września 2020 r.
 • Utrzymanie zadeklarowanych pełnych etatów w okresie finansowania (w tym wlicza się umowy o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, umowy o sprzedaż usług).
 • Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na koniec 2019 r.
 • Jeden przedsiębiorcamoże złożyć tylko jeden wniosek.
 • Zakaz podwójnego finansowania kosztów z innych środków publicznych.

  Terminy

 • Termin, od którego można składać wnioski: 01.12.2020
 • Termin, do którego można składać wnioski: 07.12.2020
 • Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 28.12.2020

  Proste zasady wsparcia:

 • wniosek składany elektronicznie, ale nie przez generator wniosków
 • oryginały dokumentów na moment podpisywania umowy
 • uproszczony wniosek – łatwy do wypełnienia
 • przewidywana pomoc dla jednego podmiotu wyniesie od 6 do 12 tys. zł
 • podpisanie umów odbędzie się w 5 lokalizacjach – w siedzibie Urzędu oraz w Delegaturach – wg „klucza powiatowego”
 • wnioski będzie można składać aż przez 7 dni
 • o rankingowaniu wniosków będą decydowały punkty, a nie kolejność zgłoszeń
 • szybka wypłata środków!

Uruchamiamy dwa numery telefoniczne 56 6218719, 56 6218546 oraz skrzynkęmailowąLink otwiera się w nowej karcie„info-gastrofit@kujawsko-pomorskie.pl, gdzie można zadawać pytania odnośnie konkursu, w godzinach:

 • Poniedziałek: 8:00-15:00
 • Wtorek: 8:00-16:30
 • Środa: 8:00-15:00
 • Czwartek: 8:00-15:00
 • Piątek: 8:00-13:30

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wnioskowania o grant

 • Ogłoszenie o naborze na granty dla branży gastronomicznej i fitness pobierz
 • Regulamin pobierz

  I etap- składanie wniosku

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu pobierz
 2. Wykaz dokumentów do złożenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: Link otwiera się w nowej karciegastrofit@kujawsko-pomorskie.pl)
 3. Wniosek o powierzenie grantu (plik w formacie XLS przesłany pocztą elektroniczną). pobierz
 4. Załącznik do Wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” (skan podpisanego wydruku). pobierz
 5. Wydruk z CEIDG lub KRS – potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (skan lub zdjęcie).
 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zmniejszenia obrotu gospodarczego (skan lub fotografia):
  1. w przypadku podatników VAT – Pliku JPK za wrzesień i listopad w formacie pdf razem z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (w formacie pdf), potwierdzającym złożenie dokumentu JPK;
  2. w przypadku podmiotów zwolnionych podmiotowo z VAT – skan ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów podatkowych, zgodnie z wymogami art. 109 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.


  W związku z technicznymi problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców dot. wygenerowania pliku JPK w formacie pdf, w odniesieniu do Regulaminu naboru §6 ust. 11 lit. e pkt. 1): „w przypadku podatników VAT – Pliku JPK za wrzesień i listopad w formacie pdf razem z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (w formacie pdf), potwierdzającym złożenie dokumentu JPK”, dopuszcza się przesłanie ewidencji sprzedaży (obrotu) prowadzonej do celów podatkowych za wrzesień 2020 r. i listopad 2020 r.

 7. Fotografie obiektu w którym świadczona jest działalność (adres wykonania fotografii zgodny z adresem podanym we wniosku lub w Załączniku do Wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” jeżeli miejsce realizacji projektu jest inne od wskazanego we Wniosku o powierzenie grantu), to znaczy: 2-3 fotografie wnętrza dokumentujące salę konsumencką (w przypadku podmiotu branży gastronomicznej) lub salę ćwiczeń w obiekcie służącym poprawie kondycji fizycznej (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej) lub innych pomieszczeń wykorzystywanych do świadczenia działalności oraz 2 fotografie ukazujące budynek, w którym działalność ta jest prowadzona (w tym co najmniej 1 z widocznym szyldem, nazwą, tablicą reklamową, itp. wnioskującego podmiotu) – pliki w formacie JPG przesłane pocztą elektroniczną.
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad (skan podpisanego wydruku). pobierz
 9. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (skan podpisanego wydruku). pobierz
 10. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego (skan podpisanego wydruku). pobierz
 11. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS (skan podpisanego wydruku). pobierz
 12. Oświadczenie Grantobiorcy (RODO) – skan podpisanego wydruku. pobierz

II etap- podpisanie umowy

Wzór Umowy o powierzenie grantu pobierz

Wykaz dokumentów do złożenia na etapie podpisywania umowy:

 1. Wydrukowany formularz wniosku o powierzenie grantu z odręcznym podpisem.
 2. Oryginał załącznika do wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”.
 3. Weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie”. pobierz
 4. Deklaracja wekslowa (osobafizyczna) pobierz lub Deklaracja wekslowa (osoba prawna). pobierz
 5. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego (podpisany oryginał pisma).
 6. Oświadczenie o niezaleganiu zvnależnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenievgrantu względem ZUS (podpisany oryginał pisma).
 7. Oryginał Oświadczenia Grantobiorcy (RODO).
 8. Oryginał Oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad.
 9. Oryginał Oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa.
 10. Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo pobierz , wypis z KRS, inne) lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy.

Inne

Wniosek o wycofanie Wniosku o powierzenie grantu. pobierz Kryteria wyboru przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania grantu na pokrycie kosztów utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2012-20 – Wsparcie branżowe, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Nr 42/2020 KM RPO WK-P na lata 2014-20 z 25.11.2020 pobierz