Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania:

 

1. W związku z licznymi pytaniami odnośnie wsparcia w postaci grantów na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, zwłaszcza w zakresie warunków uczestnictwa w naborze określonych w paragrafie 4 ust. 2 punkt b Regulaminu Przeprowadzenia Naboru, mówiącego o możliwości ubiegania się o grant przedsiębiorców, których przeważająca działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczy jednego z wymienionych tam  kodów PKD 56.10.A, 93.13.Z oraz 96.04.Z uprzejmie informujemy, że: 

Konkurs grantowy został ogłoszony w trosce o sytuację przedsiębiorców, których w szczególności dotknęły obostrzenia związane z drugą falą pandemii wprowadzone w trybie nadzwyczajnym. Możliwości budżetu województwa są ograniczone, także z powodu pandemii. W zaistniałej sytuacji możemy posiłkować się jedynie środkami unijnymi dostępnymi w ramach RPO WK-P. Niestety w związku z kończącym się okresem programowania pula dostępnych w jego ramach środków jest również na wyczerpaniu. W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 zdecydowała, że wszystkie wolne środki w ramach Osi 1 RPO WK-P 2014-2020 w procesie renegocjacji regionalnego programu zostaną przesunięte na przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 tj. na wsparcie branży gastronomicznej i fitness. Biorąc jednak pod uwagę, iż jest to zaledwie 10 mln zł, a liczba potrzebujących przedsiębiorstw ogromna, po wnikliwych analizach postanowiono, że wsparcie będzie ograniczone właśnie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we wskazanych grupach PKD;

Dostrzegając powyższe ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów zarówno polskich, jak i unijnych, a także dostępne środki na finansowanie tego typu wsparcia dla firm, które nie mogą skorzystać z oferowanego naboru grantowego, Zarząd Województwa, który pracuje nad rozwiązaniami ratunkowymi dla gastronomii i branży fitness, zaproponował inne narzędzie, które zostało uruchomione już wcześniej z myślą o wszystkich małych firmach tzn. pożyczki płynnościowe (bez oprocentowania).

Szczegóły na temat tej oferty:  https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/pozyczka-anty-covid-dla-branz-dotknietych-restrykcjami/

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż dostrzegając liczne potrzeby w zakresie wsparcia branż poszkodowanych przez pandemię, nie mogących skorzystać z obecnego programu grantowego, Zarząd Województwa w porozumieniu z Komisją Europejską intensywnie pracuje nad znalezieniem dodatkowych rozwiązań.

2.  Czy firma założona po 31 grudnia 2019 r. może ubiegać się o dofinansowanie?
NIE, ponieważ wynika z rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 773; dalej: rozporządzenie covidowe) oraz Komunikatu KE Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).

3. Co wchodzi w zakres podwójnego dofinansowania?
Zakaz podwójnego finansowania dotyczy sytuacji, w której wnioskodawca ma przyznany (podpisana umowa) grant z KPFP. Grantobiorca  nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania tj. na dzień podpisania umowy o udzielenie grantu  nie został wybrany do dofinansowania w ramach projektu grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy w ramach Poddziałania 1.6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Czy przedsiębiorstwo sprzedające alkohol w swoim lokalu może się ubiegać o dofinansowanie?
Tak, ponieważ w Regulaminie o naborze w §4 w pkt. 2m) litr. A. produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych. Zatem np. lokal gastronomiczny (działający pod dominującym kodem PKD 56.10.A) serwujący alkohol jako dodatek do posiłków nie będzie wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie.

5. Jakie formy zatrudnienia wliczają się do dofinansowania oraz czy niepełnowymiarowe etaty pracy są brane pod uwagę w dofinansowaniu?
Tak, niepełnowymiarowe etaty pracy są brane pod uwagę w dofinansowaniu oraz rodzaje umów to:
- w przypadku utrzymania zatrudnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę,  liczba etatów w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia w okresie wskazanym w Kryteriach wyboru projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia grantobiorca nie uzyskał. Na potrzeby kalkulacji należy uwzględnić liczbę osób związanych z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty zgodnie z ustawowym czasem pracy (z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego)
- w przypadku osób wykonujących daną działalność na podstawie umowy zlecenia, do wyliczenia EPC podajemy: pełny, faktyczny czas pracy w okresie sprawozdawczym „ze wszystkich umów”, podany, jako odpowiedni ułamek miesięcznego  czasu pracy.
- w przypadku utrzymania zatrudnienia pracownika zatrudnionego na podstawie, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług ( w tym z osobami prowadzącymi własną, jednoosobową działalność gospodarczą) - a które nie byłyby utrzymane, gdyby Grantodawca tego wsparcia nie otrzymał, za spełnienie powyższego wskaźnika będzie można uznać umowę, której wartość w przeliczeniu na poszczególne miesiące utrzymania miejsc pracy – niezależnie od ilości umów będzie wynosić m.in. jedną stawkę jednostkową tj. w wysokości 3 000,00 PLN/na miejsce pracy/na miesiąc zgodnie z przyjętą Metodologią stawki jednostkowej zastosowanej w ramach projektu grantowego dot. przeciwdziałania i zwalczania skutków gospodarczych wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2  w branży gastronomicznej i fitness  w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

6. Jaką mogę otrzymać kwotę dofinansowania?
Kwota dofinansowania na utrzymanie miejsc pracy przez 2 miesiące wynosi 6000,00 zł na jedno stanowisko lub 12 000,00 zł na 2 stanowiska pracy.

7. Czy jednoosobowa działalność gospodarcza może ubiegać się o dofinansowanie?
Tak.

Wróć