Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego [konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19]

Data: od 2019-10-15 do 2020-01-10
Dodane 13.09.2019 przez Monika Rybicka
Zakończony [10.01.2020]
Zakończony [10.01.2020]

Wyniki naboru [22.01.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13 września 2019 r. konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19, (nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczął się w dniu 15 października 2019 r. i trwał do dnia 10 stycznia 2020 r.), wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 66 032 480,35 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19,
ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą 27/1192/20 z dnia 15 lipca 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19 dla 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-312/19)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 15.10.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 10.01.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • instytucję otoczenia biznesu [1]
 • partnerstwo instytucji otoczenia biznesu z MŚP [2]

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą/statutową na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W przypadku, gdy wnioskodawca posiada oddział na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, należy przez to rozumieć wyodrębniony organizacyjnie oddział z wpisem do KRS oraz właściwością miejscową organu podatkowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (samodzielnie prowadzący księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe).

[1] Przez Instytucję Otoczenia Biznesu należy rozumieć każdy podmiot bez względu na formę prawną, prowadzący działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim, posiadający bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

[2] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zgodnie z definicją z załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty polegające na tworzeniu lub rozwoju infrastruktury biznesowej w postaci inkubatorów przedsiębiorczości dla start–upów [1]:
– budowa/rozbudowa[2]/przebudowa[3] infrastruktury pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.);
– zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury.

W ramach poddziałania dofinansowanie inwestycji jest udzielane w formie pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 i nast. rozporządzenia nr 1303/2013, tj. udzielone w formie dotacji podlegającej zwrotowi w przypadku zaistnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie projektu [4].

Wnioskodawca oświadczył, że prowadzona przez niego działalność będzie oparta o otwartą konkurencję, na zasadach rynkowych.

[1] przedsiębiorstw należących do sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 36 miesięcy.

[2] Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów.

[3] Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

[4] Patrz opis kryterium C.1.8.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wybranym przez wnioskodawcę  programem pomocowym, na podstawie kryterium wyboru projektów B.6 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 20 481 544,68 zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3809 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o konkursie (.pdf) – obowiązuje od 19.12.2019r.
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o konkursie (.pdf) – obowiązywało od 25.10.2019r. do 18.12.2019r.
 3. Link otwiera sie w nowej karcie Ogłoszenie o konkursie (.pdf) – obowiązywało od 13.09.2019r. do 24.10.2019r.
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu (.pdf) – obowiązuje od 19.12.2019r.
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu (.pdf) – obowiązywał od 25.10.2019r. do 18.12.2019r.
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin konkursu (.pdf) – obowiązywał od 13.09.2019r. do 24.10.2019r.
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 8. Link otwiera sie w nowej karcie Link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
 9. Link otwiera sie w nowej karcie Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców (.pdf)
 10. Link otwiera sie w nowej karcie Regulamin korzystania przez Użytkowników z Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.pdf)
 11. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 12. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (.zip)
 13. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu (.pdf)
 14. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu – Kryteria wyboru projektów (.pdf)
 15. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 16. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (.pdf)
 17. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu – Dokument pn. „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (.pdf)
 18. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu – Metodyka obliczania korekty kwoty dofinansowania dla Poddziałania 1.4.3 .(pdf)
 19. Link otwiera sie w nowej karcie Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu – Mechanizm pomocy zwrotnej (.pdf)

Dokumenty inne/pomocnicze: