Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich [konkurs nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16]

Data: od 2016-09-05 do 2016-10-07
Dodane 29.07.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [02.11.2016]
Zakończony [07.10.2016]

Wyniki naboru [02.11.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 5 września 2016 r. i trwał do dnia 7 października 2016 r.) wpłynęły 33 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 3 177 773,86 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [12.07.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [12.07.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 26/1240/17 z dnia 04 lipca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekty wycofane (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich (konkurs Nr RPKP. 01.03.01-IZ.00-04-033/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 05.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski  – 07.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • Przedsiębiorstwo odpryskowe[1].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Weryfikacji będzie podlegał wpis do odpowiedniego rejestru:

  • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych[2] w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Spółki:

  • spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa  utworzona przez uczelnię posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,  posiada swoje udziały. Za spin off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.
  • spin out – spółka  prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej  wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

[2] W ramach niniejszego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość ubiegania się o wsparcie spółek kapitałowych w organizacji. W takiej sytuacji na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca musi być wpisany do właściwego rejestru.   

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano  projekty zakładające zakup wsparcia doradczego dotyczącego pobudzania transferu technologii i procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw odpryskowych, w szczególności:

  1. usługi doradcze w zakresie innowacji[1] i usług wsparcia innowacji[2], w tym m.in. w zakresie zawierania umów np. licencyjnych, sprzedaży własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o wykonanie usług badawczych, o współpracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
  2. usługi doradcze w zakresie budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym doradztwo w zakresie zawierania umów o powiązaniu kooperacyjnym;
  3. nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą też być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Powyższe ograniczenie nie dotyczy usługi udostępnienia przestrzeni biurowej.

[1] Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 94) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

[2] Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 95) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Usługi wsparcia innowacji nie mogą być samodzielnie realizowanym typem projektu. Ich koszty będą kwalifikowalne jedynie w sytuacji, gdy będą elementem dodatkowym w projekcie.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca nie może przekroczyć 100 000,00 zł., zgodnie z kryterium wyboru projektów B.15 Maksymalna wartość dofinansowania.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 000 000,00 Euro (słownie: dwa miliony Euro), tj. 8 852 200,00  zł (kurs Euro = 4,4261 z dnia 29 czerwca 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Komunikaty

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki