Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17]

Data: od 2017-03-31 do 2017-05-26
Dodane 28.02.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [30.05.2017]
Zakończony [26.05.2017]

Wyniki naboru [30.05.2017]

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17 ogłoszony w dniu 28 lutego 2017 r. w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych, Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r. i trwał do dnia 26 maja 2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: stworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego dla grup przedsiębiorstw (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-084/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski –31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 26.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

  • Partnerstwo[1] co najmniej 3 przedsiębiorstw,
  • Partnerstwo[2] przynajmniej 3 podmiotów: przedsiębiorstw i jednostek naukowych.

Współpraca z MŚP może przyjąć formę m.in. podwykonawstwa, transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego w tym: klastrów innowacyjnych łańcuchów produkcyjnych MŚP i dużych przedsiębiorców, sieci technologicznych (MŚP i jednostki badawcze), platform technologicznych. Dla spełnienia kryterium istotne jest również wykazanie zakładanych efektów i wymiernych korzyści wynikających z wybranej formy współpracy.

Charakter współpracy powinien być powiązany z zakresem  prac badawczo-rozwojowych, będących przedmiotem agendy badawczej, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] Partnerstwo przedsiębiorstw nie może dot. przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, dalej: załącznik I do GBER).

[2] Jw.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty polegające na:

Stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego[1] w przedsiębiorstwach, w szczególności zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

[1] Budowa (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2016 r. poz. 290; dalej: prawo budowlane), zakup aparatury, sprzętu, technologii i innej niezbędnej infrastruktury, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Minimalna wartość projektu musi przekraczać kwotę 1 000 000 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 56 082 500,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki