Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15]

Data: od 2015-12-30 do 2016-05-31
Dodane 27.11.2015 przez Monika Rybicka
Komunikat [19.04.2016]
Komunikat [19.04.2016]

Zmiana Regulaminu konkursu oraz wydłużenie terminu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe. Ponadto wydłużeniu uległ także termin naboru wniosków w ramach ww. konkursu.

Zakończony [31.05.2016]
Zakończony [31.05.2016]

Wyniki naboru [02.06.2016r.]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 27 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 31 maja 2016 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 68 318 400,01 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [03.06.2016r.]

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła  68 318 400,01 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej oraz etapu badania wymogów formalnych [16.11.2016r.]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr  RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15 dla Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1739/16 z dnia 09 listopada 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15 dla Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Projekty pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe (konkurs Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-006/15).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2015r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.05.2016r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – pażdziernik 2016r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

 • przedsiębiorstwo,
 • instytucja otoczenia biznesu,
 • konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu),
 • konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych,

wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca zgodę organu założycielskiego. Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na: 

 1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych[1] przez przedsiębiorstwa,
 2. bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych[2] w jednostkach naukowych,
 3. bony na patent[3].

[1] Zgodnie z definicją zawartą w Słowniczku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP) prace badawczo-rozwojowe to: badania podstawowe, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub ich dowolne połączenie. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z pkt. 19 ppkt. 9 opisu Poddziałania 1.2.1 w SzOOP warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzenia do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu. W związku z powyższym otrzymanie wsparcie na prowadzenie badań podstawowych jest wykluczone w przedmiotowym konkursie.

[2] jw.

[3] Zgodnie z SzOOP – wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 000 000,00 Euro (słownie: szesnaście milionów Euro), tj. 68 318 400,00 zł, (kurs Euro = 4,2699 z dnia 29 października 2015 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów
 2. Protest jest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.
 3. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
 4. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
 5. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny – „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Schemat: Projekty grantowe informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania).

 

Komunikaty

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki