Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Projekty zintegrowane: Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16]

Data: od 2016-08-29 do 2016-09-12
Dodane 29.07.2016 przez Ewa Forman

 

Komunikat [20.06.2018]
Komunikat [20.06.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów zintegrowanych aktualizacja z dnia 20.06.2018 (PDF)
Komunikat [7.03.2018]
Komunikat [7.03.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów zintegrowanych aktualizacja z dnia 7.03.2018 (PDF)
Komunikat [21.02.2018]
Komunikat [21.02.2018]
Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów zintegrowanych aktualizacja z dnia 21.02.2018 (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów w ramach podkomisji EFS aktualizacja z dnia 21.02.2018 (PDF)

Wyniki naboru [27.09.2017]
Wyniki naboru [27.09.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów zintegrowanych wybranych do dofinansowania (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (PDF)

Komunikat [27.09.2017]
Komunikat [27.09.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Lista ocenionych projektów w ramach podkomisji EFRR (PDF)
Komunikat [21.09.2017]
Komunikat [21.09.2017]
 Lista ocenionych projektów w ramach Podkomisji EFS z naboru nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 (PDF)
Komunikat [20.09.2017]
Komunikat [20.09.2017]
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 7 z dnia 20 września 2017 r.

Link otwiera się w nowej karcie Analiza IZ z dnia 9 sierpnia 2017 r.

Komunikat [16.08.2017]
Komunikat [16.08.2017]
Komunikat nr 6 z 16 sierpnia 2017 r. dotyczący wydłużenia terminu oceny (PDF)
Komunikat [12.07.2017]
Komunikat [12.07.2017]
Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych oraz szczegółowych dla konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 (PDF)
Komunikat [14.06.2017]
Komunikat [14.06.2017]
Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs NR RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 – aktualizacja (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs NR RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 – aktualizacja (PDF)

Komunikat [24.03.2017]
Komunikat [24.03.2017]
Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 (PDF)

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 (PDF)

Komunikat [21.03.2017]
Komunikat [21.03.2017]
Lista wniosków preselekcyjnych przewidzianych do dalszego etapu wraz z projektem pozytywnie zaakceptowanym po procedurze odwoławczej
Komunikat [07.03.2017]
Komunikat [07.03.2017]
Komunikat nr 5 z 7 marca 2017 r. dotyczący aktualizacji regulaminu konkursu oraz wydłużenia terminu składania wniosków (PDF)

Regulamin konkursu – obowiązuje od 7 marca 2017 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu – obowiązuje od 7 marca 2017 r. (PDF)

Zakończony [12.09.2016]
Zakończony [12.09.2016]
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 29 lipca 2016 r. (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się 29 sierpnia 2016 r. i trwał do 12 września 2016 r.) wpłynęło 46 wniosków preselekcyjnych.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków preselekcyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista wniosków preselekcyjnych przewidzianych do dalszego etapu (PDF)

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów zintegrowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu

dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16

 oraz konkursu

 dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja 

Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 

Wniosek może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno–Podawczego.

 

Sposób składania wniosków

 Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane będą w dwóch etapach.

Wnioski preselekcyjne – I etap:

Wnioski preselekcyjne należy składać, z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu, od dnia 29. 08.2016 r. do dnia 12.09.2016 r. w jednym egzemplarzu w wersji papierowej wraz z pismem przewodnim w formie papierowej. 

Wnioski papierowe należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

W ramach II etapu oceny wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których wnioski preselekcyjne zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu. Wnioski o dofinansowanie złożyć należy w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Link otwiera się w nowej karcie www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl listy projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej. Wnioskodawca zostanie również poinformowany w formie pisemnej o zakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu oceny.

 

Wnioski o dofinansowane – II etap EFS:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski papierowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku:
w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30  do 14.00
w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowane – II etap EFRR:

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Link otwiera się w nowej karcie Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami Części C Działu II Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

 

Kto może składać wnioski?

 W ramach EFRR:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządowe jednostki organizacyjne,
 • państwowe jednostki organizacyjne,
 • kościoły,
 • związki wyznaniowe,
 • osoby prawne kościołów,
 • osoby prawne związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy prywatni we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych
  w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

W ramach EFS:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) miast regionalnych i subregionalnych oraz Obszarze Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG), obejmujące typy właściwe dla danego funduszu, wskazane poniżej:

 

W zakresie EFRR:

Projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu inwestycji infrastrukturalnych na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w tym m.in.:

 • Budowa[2], rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego[3] (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej[4]) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.
 • Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

 

W zakresie EFS:

 • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego.
 • Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
 • Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty[5].
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym[6], w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji) zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 (DOC) do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego i niezintegrowanego zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 12 (PDF) do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.  Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego (6.3.1) zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 25 (DOC) do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu zintegrowanego wynosi dla każdego z zaangażowanych funduszy 85% kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu na II etapie oceny (pełnego wniosku o dofinansowanie w części EFRR);
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • cross-financing – w przypadku projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach operacji dwufunduszowych (EFS + EFRR) cross-financing wynosi 0%;
 • w przypadku projektów zintegrowanych maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych w ramach EFS wynosi 0%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zintegrowanych w konkursie wynosi 30 982 700,00 zł, w tym:

 • wsparcie finansowe w ramachEFS: 8 852 200,00 zł, tj. 8 852 200,00 zł ze środków EFS oraz 0,00 zł z budżetu państwa,
 • wsparcie finansowe w ramachEFRR: 22 130 500,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Link otwiera się w nowej karcie Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Wartość projektu

 Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

 

Maksymalna wartość projektu nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku

o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie” i kwoty 12 000,00 zł.

 

Komunikaty

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 7 z dnia 20 września 2017 r.

Komunikat nr 6 z 16 sierpnia 2017 r. dotyczący wydłużenia terminu oceny (PDF)

Komunikat nr 5 z 7 marca 2017 r. dotyczący aktualizacji regulaminu konkursu oraz wydłużenia terminu składania wniosków (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 1 z 1 sierpnia 2016 r. dotyczący opublikowania na stronie internetowej nowego kompletu załączników do regulaminu konkursu (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.1 – aktualizacja 01.08.2016 Link otwiera się w nowej karcie (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 2 z 5 sierpnia 2016 r. dotyczący błędu w nazwie Poddziałania 10.2.1 i nazwie Działania 10.2 (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 3 z 9 sierpnia 2016 r. dotyczący publikacji aktualnych kryteriów wyboru w ramach projektu zintegrowanego i niezintegrowanego (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.1 – aktualizacja 09.08.2016 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat nr 4 z 23 sierpnia 2016 r. dotyczący aktualizacji załącznika (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (PDF)

 

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

Link otwiera się w nowej karcie Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015 (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie FAQ (PDF)

 

Załączniki

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu – obowiązuje od 20 września 2017 r. (PDF)

Regulamin konkursu – obowiązuje od 7 marca 2017 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu – obowiązuje od 7 marca 2017 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Regulamin konkursu – obowiązuje od 29 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Ogłoszenie konkursu – obowiązuje od 29 lipca 2016 r. (PDF)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz. 1 – aktualizacja 20.09.2017 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.1 – aktualizacja 09.08.2016 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.1 – aktualizacja 01.08.2016 Link otwiera się w nowej karcie (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.1 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.2 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Załączniki do regulaminu konkursu cz.3 (ZIP)

Link otwiera się w nowej karcie Zał.57 – wzór wniosku o podpisanie umów

Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)

 

 

 

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Link otwiera się w nowej karcie generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

[2] Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. 

[3] Wychowanie przedszkolne zgodnie z definicją zawartą w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.). 

[4] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  31 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.2010 Nr 161, poz.1080 ze zm.) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. 

[5] Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym ośrodku wychowania przedszkolnego. Warunek ten nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.

[6] Realizacja działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowi uzupełnienie działań z zakresu tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia.