Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego [konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16]

Data: od 2016-09-05 do 2016-09-30
Dodane 30.05.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [19.10.2016]
Zakończony [30.09.2016]

Wyniki naboru [19.10.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 5 września 2016 r. i trwał do dnia 30 września 2016 r.) wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 19 328 923,07 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej [22.03.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej [22.03.2017]

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną/negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych negatywnie na etapie oceny merytorycznej (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/405/17 z dnia 15 marca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Projekty pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (pdf.)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 05.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

  1. jednostka samorządu terytorialnego,
  2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
  3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  4. samorządowa jednostka organizacyjna,
  5. państwowa jednostka organizacyjna,
  6. osoba fizyczna i prawna będąca organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,
  7. placówka doskonalenia nauczycieli,
  8. organizacja pozarządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Inwestycje w infrastrukturę [1] edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: budowie [2], rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
  2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 [1] Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.3.2 muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

[2] Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 000 000,00 Euro (słownie: pięć milionów Euro), tj. 21 940 000,00 zł, (kurs Euro = 4,3880 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki