Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16]

Data: od 2016-12-06 do 2016-12-19
Dodane 31.10.2016 przez Monika Rybicka
Zakończony [19.12.2016]
Zakończony [19.12.2016]

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania [07.12.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2216/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego,
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Uchwała Nr 49/2216/17 z dn. 6.12.2017 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [06.12.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/2149/17 z dnia 29 listopada 2017 roku, zatwierdził listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Schemat:  Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które zostały skierowane do oceny strategicznej przez ZIT BTOF.

Link otwiera się w nowej karcie Uchwała Nr 48/2149/17 z dn. 29.11.2017 r. (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki oceny formalnej [20.09.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO:

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (.pdf)

Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [30.12.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 października 2016 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 06 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 19 grudnia 2016 r.) wpłynęły 22 wnioski preselekcyjne. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 672 516,62 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej przedstawiamy aktualną listę projektów złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. Poniższa lista została uzupełniona o projekt, który wpłynął po terminie wyznaczonym na składanie wniosków wskazanym w regulaminie konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż na przedmiotowy konkurs wpłynęły 23 wnioski preselekcyjne. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 770 266,62 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu (.pdf) – zakualizowana

Wyniki etapu oceny preselekcyjnej [26.01.2017]

Informujemy, iż etap oceny preselekcyjnej pozytywnie przeszło 21 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła  2 572 516,62 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu właściwe wnioski o dofinansowanie projektu należy składać do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym w terminie od 29.05.2017r. do 28.06.2017r. Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2 (parter), 87-100 Toruń.

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny preselekcyjnej (.pdf)

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie [28.07.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 31 października 2016 r. konkurs (nabór właściwych wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 29 maja 2016 r. i trwał do dnia 26 lipca 2017 r.) wpłynęło 13 właściwych wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 1 647 376,73 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 06.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 19.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień  2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Miejscem składania wniosków preselekcyjnych jest Biuro ZIT BTOF w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 61.

Miejscem składania wniosków o dofinansowanie projektu jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć do Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie od 29.05.2017r. do 26.07.2017r.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 4. samorządową jednostkę organizacyjną,
 5. organizację pozarządową,
 6. kościół,
 7. związek wyznaniowy,
 8. osobę prawną kościoła,
 9. osobę prawną związku wyznaniowego,
 10. partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 11. inny podmiot posiadający osobowość prawną,
 12. państwową jednostkę organizacyjną,
 13. organ władzy, administracji rządowej,
 14. przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych[1], w otoczeniu zabytku[2] oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

[1] Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

[2] Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie więcej niż 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania obiektu zabytkowego stanowi nie więcej niż 100 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 500 000,00 Euro (słownie: pięćset tysięcy Euro), tj. 2 153 250,00  zł (kurs Euro = 4,3065 z dnia 29 września 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30 oraz pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy w godzinach: od poniedziałku do piątku: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki