Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16]

Data: od 2016-12-30 do 2017-01-31
Dodane 29.11.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [03.02.2017]
Zakończony [31.01.2017]

Wyniki naboru [03.02.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2017 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 10 480 360,82 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym i przekazanych do etapu oceny strategicznej [23.05.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)
W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16 w ramach Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (pdf.)

Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów [10.07.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/846/17 z dnia 19 maja 2017 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Projekty pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania  4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-076/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego;
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 4. samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną;
 5. inne podmioty posiadające osobowość prawną;
 6. przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
 7. partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt dotyczący kompleksowych[1] rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w IVAKPOŚK i Master Planie[2]:

 1. budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
 2. budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
 3. budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna[3]
 4. systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi
 5. budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
 6. urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

[1] Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium B.11

[2] Zgodność z IV AKPOŚK i Master Planem sprawdzane będzie na podstawie zapisów Regulaminu konkursu

[3] Z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 700 000,00 Euro (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy Euro), tj. 16 023 590,00 zł (kurs Euro = 4,3307 z dnia 28 października 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00) oraz pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR, zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki