Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy [konkurs nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16]

Data: od 2016-09-26 do 2016-10-14
Dodane 22.08.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [02.11.2016]
Zakończony [14.10.2016]

Wyniki naboru [02.11.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 26 września 2016 r. i trwał do dnia 14 października 2016 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 14 506 883,01 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [22.03.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16 dla Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Schemat: Infrastruktura małej retencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej [22.03.2017]

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16 dla Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Schemat: Infrastruktura małej retencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną/negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem merytorycznym (.pdf)
 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/404/17 z dnia 15 marca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16 dla Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Schemat: Infrastruktura małej retencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Schemat: Infrastruktura małej retencji (konkurs Nr RPKP.04.01.01-IZ.00-04-042/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 26.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnići wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • państwową jednostkę organizacyjną; 
 • inny podmiot posiadające osobowość prawną; 
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

 1. Projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa [1]:
  1. budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, zbiorniki, stopnie wodne),
  2. przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające naturalne koryta rzeczne.
 2. Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób dotkniętych ryzykiem powodzi jako element projektu określonego w punkcie 1.

[1] Wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Realizowane będą działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 70 zł, odpowiadającej 1m3  nowo wybudowanego  zbiornika retencyjnego.

Maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących remontu, modernizacji i odbudowy istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 22 zł, odpowiadającej 1m3 zbiornika retencyjnego poddanego remontowi, modernizacji lub odbudowie.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 000 000,00 Euro (słownie: pięć milionów Euro), tj. 21 818 000,00 zł (kurs Euro = 4,3636 z dnia 28 lipca 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki