Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18]

Data: od 2018-05-30 do 2018-08-24
Dodane 20.04.2018 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [28.08.2018]
Zakończony [24.08.2018]

Wyniki naboru [28.08.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków rozpoczął się w dniu 30
maja 2018 r. i trwał do dnia 24 sierpnia 2018 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość
wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 11 219 828,61 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

(I etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 ogłoszonego dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę
Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem
formalno-merytorycznym i przekazanych do etapu oceny strategicznej (.pdf)

(I etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/218/18 z dnia 21 grudnia
2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu
RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w
ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(II etap) W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w
ramach konkursu Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 ogłoszonego dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę
Instytucji Zarządzającej RPO i zostały przekazane do etapu oceny strategicznej.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno –
merytorycznym do etapu oceny strategicznej (.pdf)

(II etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/302/19 z dnia 01 marca
2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu
RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w
ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy
wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz
jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają konkurs w ramach Działania 3.5 Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych[1] w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18).

[1] Ilekroć w kryteriach jest mowa o ścieżkach rowerowych, należy przez to rozumieć „drogę dla rowerów”, tj. drogę lub
jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od
innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprzez
ścieżki rowerowe w kontekście kryteriów należy również rozumieć drogi dla pieszych i rowerów (ciągi pieszo-rowerowe),
tj. drogi lub ich część przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 24.08.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń
(parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1]
dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru.
Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4Link otwiera sie w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać
na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1868 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 • budowy, przebudowy ścieżek rowerowych (inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania
  infrastruktury).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokonają oceny i wyboru
projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane
Link otwiera sie w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć wartości określonych w kryterium dotyczącym efektywności kosztowej
projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11 300 000,00[1] zł

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z
przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2072 zł. Natomiast
kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018
rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa nr 12/515/18 z dnia 28 marca 2018 r. były kwotami orientacyjnymi,
przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki
7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy pod nr tel. (52) 58 58 093;
(52) 58 59 446 (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki
od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy
Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera sie w nowej karcie Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczająca obszar
  realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi
  funkcjonalnie (.pdf)
 6. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na
  lata 2014-2020 z 19.07.17 r (.pdf)
 7. Link otwiera sie w nowej karcie Dokument „Instrukcja efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i
  mostowych dla dróg powiatowych” (.pdf)