Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw [konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16]

Data: od 2016-06-28 do 2016-07-15
Dodane 20.05.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [19.07.2016]

Konkurs Uchwałą Nr 4/135/17 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. został anulowany

Wyniki naboru [19.07.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 15 lipca 2016 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 17 377 525,00 zł.

 Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [21.07.2016]

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 17 377 525,00 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – projekty grantowe[1] (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-019/16).

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217, dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5). Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.  

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.06.2016r.

Termin, do którego można składać wnioski – 15.07.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2016r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

  • spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, w partnerstwie z instytucją/ami otoczenia biznesu[1]
  • samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie z instytucją/ami otoczenia biznesu[2].

W przypadku niespełnienia przez podmioty uczestniczące w procedurze wyboru partnera kryteriów wyboru określonych przez lidera lub niezgłoszeniu się podmiotów do procedury wyboru lider może ubiegać się o wsparcie samodzielnie.

Na moment podpisania umowy zarówno beneficjent projektu grantowego, jak i partnerzy muszą posiadać siedzibę/oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:

  1. zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (non profit) oraz
  2. w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

[2] jw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty grantowe[1] zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez:

  1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
  2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
  3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
  4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.

[1] Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2016, poz. 217, dalej: ustawa wdrożeniowa) projekt grantowy zakłada, że beneficjent  projektu grantowego będzie przekazywał na rzecz grantobiorców środki finansowe (zob. art. 35 ust. 5). Z tego też względu nie jest dopuszczalna sytuacja w której projekt grantowy polega na oferowaniu wsparcia w innej postaci np. usług oferowanych przedsiębiorstwom po preferencyjnych cenach.  

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu grantowego, dla projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium wyboru projektów B.10 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 000 000,00 Euro (słownie: cztery miliony Euro), tj. 17 552 000,00 zł, (kurs Euro = 4,3880 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki