Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw [konkurs nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15]

Data: od 2015-12-30 do 2017-02-01
Dodane 30.11.2015 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [od 30.11.2015r. do 30.12.2016r.]

Konkurs Uchwałą Nr 4/134/17 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. został anulowany

Wyniki naboru [od 30.11.2015r. do 30.12.2016r.]

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu. Od 30 grudnia 2015r. do 30 grudnia 2016r. złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie projektu na kwotę 22 842 209,39 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena projektów w ramach konkursu będzie prowadzona według comiesięcznej puli złożonych wniosków.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu z podziałem na miesiące (.zip)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych

Informujemy, że ocena projektów w ramach przedmiotowego konkursu prowadzona jest według comiesięcznej puli złożonych wniosków. W związku z zakończeniem etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych:

 • w kwietniu 2016r. ocenę pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 5 115 429,83 zł,
 • w październiku 2016r. ocenę pozytywnie przeszły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 6 917 891,30 zł,
 • w listopadzie 2016r. ocenę pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 7 128 686,60 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej z podziałem na miesiące (.zip)

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych z podziałem na miesiące (.zip)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów z podziałem na miesiące (.zip)

Wyniki etapu oceny merytorycznej oraz etapu badania wymogów formalnych [04.10.2016]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15 dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1506/16 z dnia 27 września 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu.

Link otwiera się w nowej karcie Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu (konkurs Nr RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15).

 

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2015 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

 1. sieć przedsiębiorstw[1] / instytucje otoczenia biznesu[2] w partnerstwie z sieciami przedsiębiorstw[3] – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (pełniąca rolę IOB[4]),
 2. samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
 3. przedsiębiorstwo[5] – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
 4. jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową jednostki samorządu terytorialnego (np. instytucję otoczenia biznesu[6]) / jednostkę organizacyjną jst posiadającą osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
 5. związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioskodawca musi posiadać siedzibę (poz. 2,3,4,5) lub prowadzić działalność gospodarczą (poz. 1,3) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

[2] Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

[3] Patrz pkt.1

[4] Patrz pkt.2

[5] mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

[6] Patrz pkt.2

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.
 2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).
 3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.
 4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.
 5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).
 6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 000 000,00 Euro (słownie: piętnaście milionów Euro), tj. 64 048 500,00 zł, (kurs Euro = 4,2699 z dnia 29 października 2015 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
 2. Protest jest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.
 3. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
 4. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
 5. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny – „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania).

 

Komunikaty

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki