Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18]

Data: od 2018-04-09 do 2018-07-13
Dodane 28.02.2018 przez Monika Rybicka
Zakończona I runda [30.05.2018]

Wyniki naboru [07.06.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 lutego 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 9 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 30 maja 2018 r.) wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach I rundy konkursowej wyniosła 93 666 816,28 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach I rundy konkursowej (.pdf)

Zakończona II runda [13.07.2018]

Wyniki naboru [19.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 lutego 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II rundy konkursowej rozpoczął się w dniu 1 czerwca 2018 r. i trwał do dnia 13 lipca 2018 r.) wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR w ramach II rundy konkursowej wyniosła 21 262 702,49 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach II rundy konkursowej (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach I rundy dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 dla Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1983/18 z dnia  17 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach I rundy dla konkursu RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 dla Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach II rundy dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 dla Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1984/18 z dnia 17 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach II rundy dla konkursu RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 dla Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata
2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informujemy, że w związku z zakończeniem procedury odwoławczej Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/350/19 z dnia 6 marca 2019 roku, podjął decyzję w sprawie skierowania do dofinansowania projektu Wnioskodawcy Powiat Aleksandrowski nr RPKP.05.01.00-04-0019/18 w ramach konkursu RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 runda II dla Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmianie uległ załącznik dotyczący zestawienia wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami.

Link otwiera się w nowej karcie Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

 

Informujemy, że w związku z limitem środków na miesiąc wrzesień Instytucja Zarządzająca RPO może przeznaczyć środki na wsparcie inwestycji na realizację dróg lokalnych. Zatem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1698/19 z dnia 25 września 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zwiększenia dofinansowania projektu Wnioskodawcy Powiatu Świeckiego nr RPKP.05.01.00-04-0012/18 w ramach konkursu RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18 runda I dla Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W związku z powyższym zmianie uległ załącznik dotyczący zestawienia wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami.

Zaktualizowane zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionymi projektami (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w dwóch rundach konkursowych w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-157/18).

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:

 • I runda: 09.04.2018 r. do 30.05.2018 r.
 • II runda: 01.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia:

 • I rundy: październik 2018 r.
 • II rundy: grudzień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
 4. samorządową jednostkę organizacyjną (poza jednostkami organizacyjnymi miast prezydenckich);
 5. partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (poza miastami prezydenckimi[1]).

Dopuszcza się możliwość[2], aby partnerem podmiotów wymienionych w punktach a-e było również miasto prezydenckie lub jego jednostka organizacyjna.

[1] Ilekroć w niniejszych kryteriach jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta, o których mowa w art. 26 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

[2] Wyłącznie w przypadku wspólnej realizacji projektu dotyczącego drogi lokalnej stanowiącej ciąg jednorodny zlokalizowanej na terenie wszystkich partnerów projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych[1], węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach lokalnych.
 • Inwestycje w drogi lokalne muszą zapewniać konieczne bezpośrednie połączenia[2] z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami,  platformami logistycznymi lub z istniejącymi lub planowanymi (nowymi) terenami inwestycyjnymi, tj. terenami już funkcjonującymi lub terenami w trakcie tworzenia/zaplanowanymi do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach projektów komplementarnych do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach Celu tematycznego 3, jak i z terenami inwestycyjnymi sfinansowanymi z innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta).
 • Istniejący lub planowany (nowy) teren inwestycyjny musi spełniać łącznie następujące warunki brzegowe:
  1. Powierzchnia terenu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż:
   • 5 ha, w przypadku zlokalizowania w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 50 tysięcy mieszkańców albo
   • 3 ha w przypadku zlokalizowania w granicach administracyjnych miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 50 tysięcy mieszkańców;
  2. Najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu drogowego niezbędne jest:
   • doprowadzenie do granic terenu inwestycyjnego podstawowych mediów, tj. wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej w zależności od potrzeb grupy docelowej oraz na warunkach przyłączeniowych określonych przez operatora oraz
   • uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą[3]  oraz
   • przyjęcie uchwały dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości lub obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla terenu inwestycyjnego oraz
   • prezentowanie na rynku oferty sprzedaży terenu inwestycyjnego (minimum umieszczenie oferty inwestycyjnej w bazie COIE w Toruniu).

Jeżeli teren inwestycyjny jest już aktywny tj. funkcjonują na jego obszarze przedsiębiorcy i zatrudniają pracowników, wypełniając cele podstawowe realizacji terenu inwestycyjnego, to spełnienie warunków dot. zwolnień z podatku oraz prezentacji oferty nie będzie wymagane.

Warunku, o którym mowa w punkcie 1 nie spełnią projekty, dla których na moment złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej, grunt przeznaczony pod teren inwestycyjny będzie zaklasyfikowany do I, II lub III klasy bonitacyjnej gleb, chyba że na moment złożenia wniosku o dofinansowanie tereny te będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.[4]

[1] Ilekroć w niniejszych kryteriach mowa jest o drogach lokalnych, należy przez to rozumieć drogi gminne i powiatowe.

[2] Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci lub terenem inwestycyjnym. Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanym a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego sieci lub do istniejącego lub planowanego (nowego) terenu inwestycyjnego).  

[3] Z wyłączeniem działalności objętej kodami PKD ujętymi w sekcji G oraz kodami 68.10.Z (dopuszcza się jednak zakup budynków niemieszkalnych na własne potrzeby), 68.20.Z, 68.31.Z oraz 68.32.Z zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)

[4] Z wyłączeniem działalności objętej kodami PKD ujętymi w sekcji G oraz kodami 68.10.Z (dopuszcza się jednak zakup budynków niemieszkalnych na własne potrzeby), 68.20.Z, 68.31.Z oraz 68.32.Z zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane wLink otwiera się w nowej karcie  załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 44 000 000,00 zł (alokacja może ulec zmianie ze względu na aktualną wysokość kwoty jaką Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020 może przeznaczyć na drogi lokalne zgodnie z Umowa Partnerstwa lub po rozstrzygnięciu konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17) pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 36 000 000,00 zł

Runda II: 8 000 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Link otwiera się w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
 2. Link otwiera się w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. Link otwiera się w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Link otwiera się w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Link otwiera się w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)