Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16]

Data: od 2016-06-30 do 2016-10-31
Dodane 30.05.2016 przez Monika Rybicka

>

Wyniki naboru [08.11.2016]
Zakończony [31.10.2016]

Wyniki naboru [08.11.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 31 października 2016 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 51 964 318,66 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu(.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu oceny merytorycznej [08.02.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16 dla Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1. Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16 dla Osi Priorytetowej Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1. Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/150/17 z dnia 1 lutego 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16 dla Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1. Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Projekty pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich [1] (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-025/16).

[1] Ilekroć w dokumentacji konkursowej jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

Jednostka samorządu terytorialnego (miasto prezydenckie), zarządzająca[1] drogami wojewódzkimi, tj. Gminę Miasto Bydgoszcz; Gminę Miasto Toruń; Gminę Miasto Włocławek; Gminę Miasto Grudziądz; Miasto Inowrocław.

[1] Zobowiązanie wynika z ustawy lub powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące budowę, przebudowę, modernizację dróg wojewódzkich, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo- rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach wojewódzkich. Inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Łączna kwota dofinansowania wnioskowanego przez miasto prezydenckie nie może przekroczyć maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na to miasto, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.3. Maksymalna wartość dofinansowania projektu z terenu miasta prezydenckiego oraz zgodnie z załącznikiem do kryteriów wyboru projektów.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 18 000 000,00 Euro (słownie: osiemnaście milionów Euro), tj. 78 984 000,00 zł, (kurs Euro = 4,3880 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki