Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16]

Data: od 2016-06-30 do 2016-12-30
Dodane 30.05.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [09.01.2017]
Zakończony [30.12.2016]

Wyniki naboru [09.01.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 42 295 418,86 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej [24.07.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1188/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 5.1  Infrastruktura drogowa Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

  • Jednostka samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
  • Związek jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
  • Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
  • Samorządowa jednostka organizacyjna (poza miastami prezydenckimi);
  • Partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (poza miastami prezydenckimi) [1].

[1] Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta o których mowa w art. 26 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych[1], węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa, bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach lokalnych. Inwestycje w drogi lokalne muszą zapewniać konieczne bezpośrednie połączenia[2] z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

2. Inwestycja w drogę lokalną zapewniająca konieczne, bezpośrednie połączenie z istniejącymi lub planowanymi (nowymi) terenami inwestycyjnymi (tj. terenami już funkcjonującymi, w trakcie tworzenia lub zaplanowanymi do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020) w ramach projektów komplementarnych do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT 3, jak i teren inwestycyjny sfinansowany z innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta).

[1] Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o drogach lokalnych należy przez to rozumieć drogi gminne i powiatowe.

[2] Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci. Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanych a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego sieci).  

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Łączna kwota dofinansowania wnioskowanego przez podmioty z danego powiatu nie może przekroczyć maksymalnej kwoty środków dostępnej dla danego powiatu, zgodnie z kryterium wyboru projektów C.1.3. Maksymalna wartość dofinansowania projektów z terenu powiatu oraz z  załącznikiem do kryteriów wyboru projektów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 000 000,00 Euro (słownie: dwadzieścia jeden milionów Euro), tj. 92 148 000,00 zł, (kurs Euro = 4,3880 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Komunikaty

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki