Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15]

Data: od 2015-10-28 do 2015-12-11
Dodane 28.08.2015
Zakończony [11.12.2015]

Wyniki naboru [16.12.2015]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28 października 2015 r. i trwał do dnia 11 grudnia 2015 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 4 272 598,36 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [17.12.2015]

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 4 272 598,36 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny merytorycznej oraz etapu badania wymogów formalnych [10.02.2016]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/122/16 z dnia 3 lutego 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.

Link otwiera się w nowej karcie Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.10.2015r.

Termin, do którego można składać wnioski – 11.12.2015r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2016r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z załącznikami i pismem przewodnim. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Miejscem składania wniosków w formie papierowej jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego samodzielnie lub w partnerstwie. Partnerem projektu może być: jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; inny podmiot posiadający osobowość prawną; państwowa jednostka organizacyjna; organy władzy, administracji rządowej; przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych , w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz projekty polegające na konserwacji zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 500 000,00 Euro (słownie: jeden milion pięćset Euro), tj. 6 213 900,00 PLN, (kurs Euro = 4,1426 z dnia 30 lipca 2015 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
 2. Protest jest to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.
 3. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
 4. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
 5. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny – „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania.

Wartość projektu

Maksymalna wartość projektu wynosi nie więcej niż 5 mln EUR (słownie: pięć milionów Euro), tj. 20 713 000,00 PLN, (kurs Euro = 4,1426 z dnia 30 lipca 2015 r.).

Komunikaty

 

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki