Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16]

Data: od 2016-12-30 do 2017-04-28
Dodane 29.11.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [09.05.2017]
Zakończony [28.04.2017]

Wyniki naboru [09.05.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 28 kwietnia 2017 r.) wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 18 840 756,56 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

 

Aktualizacja listy złożonych wniosków w ramach konkursu

Link otwiera się w nowej karcie Komunikat z dnia 12.02.2018r. dotyczący aktualizacji złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Aktualana lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/2372/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 2 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 2/25/18 z dnia 10 stycznia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 2 (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 3/58/18 z dnia 17 stycznia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 2 (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 4/106/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej
3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 2 (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 6/182/18z dnia 07 lutego 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej
3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów – schemat 2 (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listy wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym – schemat 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym – schemat 2 (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Infrastruktura opieki zdrowotnej (z wyłączeniem szpitali wojewódzkich), Schemat 3: Infrastruktura opieki zdrowotnej– szpitale wojewódzkie (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-077/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

 
Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 
Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 
Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:

 • jednostkę samorządu terytorialnego.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • samorządowe osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego,
 • podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 3:

 • samorząd województwa,
 • samorządowe osoby prawne samorządu województwa,
 • szpitale dla których organem założycielskim jest samorząd województwa,
 • spółka prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizujące przedsięwzięcia medyczne na rzecz szpitali dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji[1]

W przypadku schematu 2 i 3 projekty muszą być realizowane wyłącznie w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

[1] Z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Schematu 1[1]:

 • w przypadku projektów, w których nie wystąpi pomoc publiczna – stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • w przypadku projektów, w których wystąpi pomoc publiczna – jest zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych oraz stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • w przypadku wystąpienia pomocy de minimis – stanowi nie więcej niż 50 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Schematu 2 i 3:

 • w przypadku projektów dotyczących realizacji mikroinstalacji w infrastrukturze związanej z infrastrukturą zdrowotną – stanowi nie więcej niż 60%.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 500 tys. zł[2]

[1] W przypadku projektów objętych częściowo pomocą publiczną/pomocą de minimis, należy przypisać schemat pomocowy danemu wydatkowi.

[2] Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów polegających na realizacji mikroinstalacji w odniesieniu do infrastruktury zdrowotnej.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 000 000,00 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), tj. 43 307 000,00  zł (kurs Euro = 4,3307 z dnia 28 października 2016 r.).

Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:

Alokacja dla schematu 1 wynosi: 7 000 000,00 EUR
Alokacja dla schematu 2 wynosi: 1 000 000,00 EUR
Alokacja dla schematu 3 wynosi: 2 000 000,00 EUR

W przypadku niewykorzystania alokacji w schemacie 2 lub 3, środki zostaną przeniesione do schematu 1.

W przypadku niewykorzystania alokacji w schemacie 1 środki zostaną przeniesione proporcjonalnie do schematu 2 i 3.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki