Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo

Łączna alokacja: 124 636 401 euro

Priorytet inwestycyjny: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

– Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o Program Aktywizacja i Integracja, lub inne narzędzia/metody pracy socjalnej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej w tym:

  •  działania ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem;
  •  działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej oraz uzupełniania procesu usamodzielniania się skierowane do młodzieży znajdującej się w szczególnej sytuacji życiowej tj. do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, osób opuszczających pieczę rodzinną.

– Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy.

Priorytet inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

– działania na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;

– wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami i zależnym;

– inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej;

– rozwój usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem (usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne, mieszkania chronione, mieszkania treningowe i wspomagane).

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

– działania służące tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (z zakresu animacji i inkubacji oraz szkoleń, doradztwa i wsparcia finansowego);

– wsparcie rozwoju i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, doradztwo, specjalistyczne usługi dla PES) – Wsparcie działań z zakresu koordynacji i monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie