Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

O programie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

RPO WK-P 2014-2020 był pierwszym, spośród 16 programów regionalnych wszystkich polskich województw, który przeszedł procedurę w Brukseli. To, że jako pierwszy, już 16 grudnia 2014 r., zyskał pełną akceptację Komisji Europejskiej świadczy o jego dobrym przygotowaniu.

Dzięki RPO WK-P 2014-2020 nasz region otrzyma z Brukseli 1,9 miliarda euro. 72 procent tej kwoty pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wydanych zostanie na inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. 28 proc. to środki Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczone na cele o charakterze społecznym.

Do tego trzeba doliczyć kolejne 335 mln euro, z tzw. wkładu krajowego do programu. Oznacza to, że na realizację RPO WK-P 2014-2020 łącznie dysponować będziemy 2,23 mld euro – czyli około 9,5 mld zł. To dwa razy więcej pieniędzy niż mieliśmy do dyspozycji w ramach poprzedniego RPO WK-P na lata 2007-2013.

Decydując się na co ta ogromna kwota zostanie przeznaczona kierowaliśmy się przede wszystkim celami strategicznymi, zapisanymi w „Strategii rozwoju województwa 2020+”.

Środki, w ramach całego programu, zostały podzielone na 11 tzw. osi priorytetowych – odpowiadających najważniejszym dziedzinom życia społecznego regionu.

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu – prawie 430 mln euro

Na to by działające w naszym województwie firmy mogły korzystać z najnowszych osiągnięć nauki, a tym samym lepiej radziły sobie na rynku, zostanie przeznaczone co piąte euro z RPO WK-P 2014-2020. Naszym celem jest również takie wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, centra obsługi), by skutecznie wspierały przedsiębiorców, m.in. w działaniach na rynku zagranicznym i w kojarzeniu partnerów biznesowych.

Więcej o osi 1 Oś priorytetowa 1

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region – ponad 50 milionów euro

Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój elektronicznych usług publicznych – szczególnie w sferach: administracji, zdrowia i kultury.

Więcej o osi 2 Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie – ponad 282 mln euro

Z jednej strony wspierać będziemy produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej dofinansujemy inwestycje zmierzające do ograniczenia strat energii w budownictwie oraz zmniejszenie jej zużycia w przedsiębiorstwach. W ramach osi 3 wsparcie będzie można otrzymać również na zakup energooszczędnych i przyjaznych środowisku środków transportu, jak i na budowę ścieżek rowerowych.

Więcej o osi 3 Oś priorytetowa 2

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku – ponad 118 mln euro

O wsparcie w ramach osi 4 mogą ubiegać się wnioskodawcy planujący inwestycje zwiększające ochronę obszarów zagrożonych powodzią oraz służby ratownicze walczące z tym żywiołem. Chcemy też wspomagać powstawanie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów i ich recyklingu. A także budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM.

Więcej o osi 4 Oś priorytetowa 4

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu – prawie 206 mln euro

W ramach osi 5 wspierać będziemy inwestycje drogowe, wpisujące się w Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T). Ale także budowę, modernizację i rewitalizację linii kolejowych i dworców o znaczeniu regionalnym oraz integrację transportu drogowego i kolejowego.

Więcej o osi 5 Oś priorytetowa 5

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR – ponad 241 mln euro

Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące infrastruktury opieki zdrowotnej. Wsparcie w osi 6 przyczyni się także do wzrostu ilości miejsc w żłobkach, przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi. Zadbamy również o rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez modernizację warsztatów szkolnych. Dofinansujemy inwestycje w budownictwo socjalne oraz chronione. Nadto wspierać będziemy procesy rewitalizacyjne zdegradowanych obszarów miejskich.

Więcej o osi 6 Oś priorytetowa 6

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – blisko 40 mln euro

O wsparcie mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy w ramach lokalnych strategii rozwoju planują działania wspierające lokalną przedsiębiorczość oraz rewitalizację obszarów wiejskich.

Więcej o osi 7 Oś priorytetowa 7

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy – ponad 183 mln euro

Z jednej strony zależy nam, aby matki mogły po urodzeniu dziecka łatwo powrócić na rynek pracy i odnaleźć się na nim. Z drugiej chcemy poprawy warunków życia i pracy osób w wieku 50+., a także zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia przez takie osoby. Wsparcie adresowane jest też do zwalnianych pracowników i właścicieli firm oraz do kadr zarządzających przedsiębiorstw, które zmieniają profil działalności.

Więcej o osi 8 Oś priorytetowa 8

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo – ponad 124 mln euro

Wspierać będziemy działania prowadzące do aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem. Przyczynią się do tego m.in. środki przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej. Naszym celem jest także popieranie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Chcemy też zwiększać dostęp do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Więcej o osi 9 Oś priorytetowa 9

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja – ponad 131 mln euro

Zależy nam by edukacja na Kujawach i Pomorzu (na wszystkich etapach – od szkół podstawowych, przez gimnazjalne, po ponadgimnazjalne) była ukierunkowana na rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. A także by zapewniała wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych. Szczególnie zależy nam także na rozwoju szkolnictwa zawodowego, a zwłaszcza współpracy tego typu placówek z firmami, m.in. przez organizację staży i praktyk zawodowych.

Więcej o osi 10 Oś priorytetowa 10

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – ponad 36 mln euro

W ramach osi 11 wspierać będziemy działania o charakterze środowiskowym – takich jak tworzenie klubów: samopomocy, młodzieżowych i pracy oraz świetlic środowiskowych. Istotne jest to, ze muszą one wynikać z Lokalnych Strategii Rozwoju. O wsparcie mogą się też ubiegać wnioskodawcy działający na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości społecznej.

Więcej o osi 11 Oś priorytetowa 11

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna – prawie 60 mln euro

Te środki będą przeznaczone m.in. na działania informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców regionu na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020, a także celów i korzyści wynikających z wdrażania programu.

Więcej o osi 12 Oś priorytetowa 12

Oś priorytetowa 13. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna – około 163 mln euro

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – słońca, wody, ziemi czy biomasy – to jeden z priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Kładziemy też nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie energii w budynkach publicznych i mieszkalnych (np. poprzez ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudowę systemów grzewczych czy instalację systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.

Zrównoważona mobilność miejska – około 134 mln euro

Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego dofinansujemy działania przyczyniające się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Wsparcie może dotyczyć: zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, tworzenia buspasów, czy też rozwoju systemu transportu rowerowego.

Transport: drogi i kolej – około 185 mln euro

Kontynuujemy wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną w regionie przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, który zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Ponadto dofinansowanie trafi na inwestycje w budowę, modernizację i rewitalizację sieci kolejowej oraz infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym.

Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa – około 65 mln euro

W zakresie gospodarki odpadami wsparcie uzyskają inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania. W zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, dofinansowanie obejmie budowę i unowocześnienie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

Kultura – około 30 milionów euro

Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja zabytków i materiałów archiwalnych.

Zdrowie – około 112 milionów euro

Sfinansujemy projekty dotyczące infrastruktury opieki zdrowotnej. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne).

Edukacja – około 178 mln euro

Stawiamy na zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej. Przyczyni się do tego utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. W zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk zostanie położony na współpracę szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Jej elementem będą staże i praktyki oraz działania służące dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Uzupełnieniem będzie dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowane na rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz podmiotów popularyzujących naukę w sposób eksperymentalny i ciekawy dla odbiorcy.

Solidarne społeczeństwo – około 125 mln euro

Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Będziemy także wspierać sferę usług społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej.

Pakiet terytorialny – około 500 mln euro

Nowa perspektywa finansowa wprowadza innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna. W województwie kujawsko-pomorskim będzie ona upowszechniana poprzez realizację polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego regionu oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na obszarach powiatowych. Ponadto nasz region jest jednym z dwóch województw w naszym kraju, które zdecydowały się na wykorzystanie nowego instrumentu oddolnego jakim jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działania realizowane przy pomocy tego instrumentu będą ukierunkowane na ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych.