Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy

Łącznie alokacja: 183 554 649 euro

Priorytet inwestycyjny: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

– wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

– instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu i podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy;

– instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;

– wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;

– wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej;

– wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

Priorytet inwestycyjny: Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

– działania szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej;

– pożyczki preferencyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

– wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy;

– wsparcie pomostowe (wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie finansowe oraz usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu) dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Priorytet inwestycyjny: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

– wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych –w tym finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher);

– wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3.

Priorytet inwestycyjny: Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

– działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności;

– wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz budowania strategii przedsiębiorstwa;

– wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach.

Priorytet inwestycyjny: Aktywne i zdrowe starzenie się.

– programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie;

– programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób, w szczególności powyżej 50 roku życia, wyłączonych z rynku pracy z uwagi na stan zdrowia;

– działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy;

– działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników;

– wsparcie w zakresie realizacji populacyjnych programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu;

– programy w zakresie profilaktyki chorób zawodowych;

– wsparcie w zakresie programów rehabilitacji medycznej ułatwiające powrót na rynek pracy.