Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Łącznie alokacja: 241 624 704 euro

Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną.

– inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, służące poprawie jakości świadczonych usług oraz poprawie efektywności kosztowej, realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (publiczne i prywatne) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– inwestycje infrastrukturalne dotyczące opieki nad dziećmi do 3 roku życia;

– inwestycje dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego, w oparciu o istniejącą infrastrukturę, w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mające na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

– projekty związane z rewitalizacją obszarów miejskich. Priorytet inwestycyjny: Infrastruktura dla rozwoju innowacyjnej edukacji

– tworzenie nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej;

– rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;

– tworzenie oraz unowocześnianie pracowni kształcenia praktycznego oraz warsztatów szkolnych szkół, centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne;

– inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa zawodowego.