Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Łącznie alokacja: 429 623 387 euro

Priorytet inwestycyjny: Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji

– przedsięwzięcia infrastrukturalne dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej ujęte w Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej lub w Kontrakcie Terytorialnym.

Priorytet inwestycyjny:Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

– wsparcie całego procesu badań i rozwoju (B+R) w przedsiębiorstwach (rozpoczęcie, jak i rozwinięcie działalności B+R);

– finansowanie zakupu oraz wdrożenia wyników prac B+R zakupionych od jednostek naukowych;

– wsparcie działań pobudzających tworzenie długotrwałych powiązań pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz sektorem nauki.

Priorytet inwestycyjny: Promowanie przedsiębiorczości

– wsparcie dla przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju;

– wspieranie tworzenia infrastruktury biznesowej w regionie (uzbrajanie terenów, centra demonstracyjne, itp.);

– profesjonalizacja usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu oraz dostosowanie ich oferty do potrzeb biznesu.

Priorytet inwestycyjny: Nowe modele biznesowe

– wsparcie przedsiębiorstw nastawionych na ekspansję zagraniczną (wsparcie doradcze, dostosowanie do potrzeb rynków zagranicznych, kooperacja z parterami z zagranicy);

– upowszechnienie zastosowania nowych modeli biznesowych związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla rozwoju, dywersyfikacji lub poprawy efektywności działania przedsiębiorstwa.

Priorytet inwestycyjny: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie rozwoju produktów i usług

– wsparcie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w firmach (zakup urządzeń, maszyn produkcyjnych).