Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13.03.2017 r. uruchomił ponad 240 milionów złotych w ramach  instrumentów finansowych, w tym 205 mln zł środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To ważne wsparcie, które pomoże w rozwoju regionalnej przedsiębiorczości.

Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał środki na działania z zakresu: wspierania najmniejszych przedsiębiorców, wdrażania prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz pomocy w poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu i partnerów biznesowych. Instytucja będzie pełnić rolę menadżera (tzw. funduszu funduszy), który ma czuwać nad wyborem pośredników finansowych oferujących usługi dla biznesu.

Pomoc trafi do firm w formie atrakcyjnych pożyczek oraz wejść kapitałowych w przedsiębiorstwa. Projekt będzie realizowany do 2023 roku.

Wszelkie szczegóły nt. oferowane wsparcia znajdą Państwo na stronie www.rpo.bgk.pl .

Oferowane produkty finansowe:

1. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działających na rynku maksymalnie 5 lat
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • w ramach instrumentu finansowane będą inwestycje mające na celu:
  1. wzmocnienie podstawowej działalności mikroprzedsiębiorstwa
  2. zwiększenie zdolności produkcyjnych/usługowych mikroprzedsiębiorstwa
  3. przechodzenia mikroprzedsiębiorstwa na nowe rynki produktowe
 • wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • preferowane będą:
  1. inwestycje w przedsiębiorstwa funkcjonujące krócej niż 2 lata
  2. inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego
 • okres spłaty: do 66 miesięcy
 • okres karencji: do 12 miesięcy

Pośredniczy finansowi oferujący ten produkt:

2. Pożyczka na B+R

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 200 tys. zł do 2 mln zł
 • dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • wsparcie musi być realizowane w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. W przypadku gdy przedmiotem wsparcia będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji Inwestycji uznaje się siedzibę lub oddział Ostatecznego Odbiorcy lub miejsce prowadzenia  przez niego działalności gospodarczej, które muszą być zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • w ramach instrumentu finansowego  PB+R, realizowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania rozwoju realizowanego w oparciu o  działalności badawczo-rozwojową B+R (przeprowadzenie/pozyskanie) i ich wdrożenie. Z punktu widzenia skali gotowości technologicznej, finansowane mogą być przedsięwzięcia znajdujące się w trzech ostatnich etapach gotowości (etapy 7-9),
 • wsparcie udzielane będzie także w zakresie finansowania kosztów związanych z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę, bądź z dużego przedsiębiorstwa w celu wsparcia MŚP w procesie dostosowania i wdrażania danego rozwiązania (do 10% wartości pożyczki)
 • w ramach instrumentu finansowego wspierane będą również projekty związane  z podniesieniem kwalifikacji personelu zajmującego się pracami B+R (do 10%)
 • instrument finansowy będzie skierowany do przedsiębiorstw planujących realizować projekty wyłącznie w inteligentnych specjalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego.
 • wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • okres spłaty: do 8 lat
 • okres karencji: do 3 lat

Pośrednicy Finansowi oferujący ten produkt:

3. Pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu od 300 tys. do 1 mln zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych i korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis
 • w ramach instrumentu finansowego realizowane będzie wsparcie przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych przez MŚP, tj.:
  1. umiędzynarodowienie prowadzonej działalności gospodarczej w tym m.in.:
   • – działania inwestycyjne, marketingowe oraz administracyjne niezbędne do wejścia na dany rynek zagraniczny
   • – działania nakierowane na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych;
  2. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie w celu m.in.:
   • – usprawnienia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie;
   • – usprawnienia rozwiązań względem partnerów biznesowych, konsumentów czy administracji publicznej.
 • w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest przeznaczenie łącznie do 10% środków wypłaconych na rzecz Ostatecznego Odbiorcy na sfinansowanie kosztów związanych z dostosowaniem kadry pracowniczej do wprowadzonego/rozwiniętego modelu biznesowego. Koszty te muszą być niezbędne do odpowiedniej realizacji projektu i bezpośrednio z nim związane.
 • wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.
 • w ramach instrumentu preferowane będą:
  1. inwestycje w projekty do 500.000,00 zł;
  2. inwestycje w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • okres spłaty: do 7 lat
 • okres karencji: do 12 miesięcy

Pośrednicy Finansowi oferujący ten produkt:

Strategia Inwestycyjna

30 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 12/498/17 Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. OBSZAR 1.

Do pobrania: