Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15]

od 2015-12-28 do 2017-03-29

Dodane: 2015-11-27 07:49:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-22 08:59:17 przez Monika Rybicka

Nabór wniosków w ramach konkursu został zamknięty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 12/479/17 z dnia 29.03.2017r.

Wyniki naboru [od 28.12.2015r. do 30.11.2016r.]

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu. Od 28 grudnia 2015r. do 30 listopada 2016r. złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie projektu na kwotę 12 905 962,00 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena projektów w ramach konkursu będzie prowadzona według comiesięcznej puli złożonych wniosków.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.zip)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [07.12.2016]

Informujemy, że ocena projektów w ramach przedmiotowego konkursu prowadzona jest według comiesięcznej puli złożonych wniosków. W związku z zakończeniem etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych:

  • w sierpniu 2016r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 511 693,02 zł,
  • w listopadzie 2016r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 394 268,98 zł.

 

Wyniki etapu oceny merytorycznej [28.12.2016r.]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosku, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 21 grudnia 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

Ogłoszenie o naborze partnerów [06.07.2016]

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ogłasza nabór Partnerów do realizacji projektu w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/ogloszenie-o-naborze-partnerow


Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne (konkurs Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15).

 

Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 28 grudnia 2015 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej RPO.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego samodzielnie lub w partnerstwie. Partnerem projektu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; kościoły; związki wyznaniowe; osoby prawne kościołów; osoby prawne związków wyznaniowych; inne podmioty posiadające osobowość prawną; państwowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; przedsiębiorstwa.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty dotyczące organizacji imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 000 000,00 Euro (słownie: trzy miliony Euro), tj. 12 809 700,00 PLN, (kurs Euro = 4,2699 z dnia 29 października 2015 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

  1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
  2. Protest jest to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.
  3. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
  4. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
  1. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny - „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania).

 

Komunikaty

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki