Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych [konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20]

od 2020-06-01 do 2020-07-10

Dodane: 2020-04-30 08:45:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2020-07-13 08:32:19 przez Patrycja Rafalska

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Schemat 2: Budynki użyteczności publicznej w zasobach spółek samorządowych województwa, (konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski w schemacie 1: od 1.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

Termin, od którego można składać wnioski w schemacie 2: od 1.06.2020 r. do 10.07.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w schemacie 1 to grudzień 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w schemacie 2 to grudzień 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 1:

- jednostkę samorządu terytorialnego,
- spółdzielnię mieszkaniową [1],
- wspólnotę mieszkaniową [2],
- towarzystwo budownictwa społecznego [3],
- organizację pozarządową.

W przypadku projektu realizowanego w ramach schematu 2:

-  spółki prawa handlowego ze 100% udziałem samorządu województwa realizujące zadania publiczne.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

[1] Wyłącznie w przypadku realizacji projektu z pomocą publiczną - przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

[2] Patrz przypis 1.

[3[ Patrz przypis 1

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej z OZE w budynkach użyteczności publicznej [1] (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej) oraz mieszkaniowych – mikroinstalacji[2][3].

[1] Budynek publiczny (użyteczności publicznej) – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,  społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

[2] Poprzez mikroinstalacje należy rozumieć mikroinstalacje w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.).

[3] Z wyłączeniem mikroinstalacji służących do produkcji energii z wiatru.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1 i Schematu 2 wynosi 50% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 50 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Schematu 1 i Schematu 2 w przypadku projektów objętych pomocą de minimis stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi nie więcej niż 1 mln zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu.
Powyższe oznacza, że wnioskodawca nie może złożyć dwóch wniosków o dofinansowanie projektu w ramach danego schematu, a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 14 262 596,00 zł  [1]

Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:
Schemat 1: 13 262 596,00 zł.
Schemat 2: 1 000 000,00 zł.

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,5509 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2020 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2629 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: