Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie „LGD Pojezierze Brodnickie" w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 11/2019]

od 2019-12-06 do 2019-12-20

Dodane: 2019-11-22 08:31:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 12:37:14 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [20.12.2019]

Wyniki naboru [05.02.2020]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 21 listopada 2019 r. konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 06.12.2019 r. i trwał do dnia 20.12.2019 r.) wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  1 014 344,97 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosku o dofinansowanie [28.05.2020 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosku o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 20/876/20 z dnia 27 maja 2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektami, które spełniły warunki udzielenia wsparcia i kwalifikują się do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19, Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanymi projektami (pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" (LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-340/19 (nr konkursu nadany przez LGD: 11/2019).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://lgdpojezierzebrodnickie.pl/efrr/

Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 06.12.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu – 20.12.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie":
Karbowo, ul. Wczasowa 46
87-300 Brodnica
w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 7:00 do 15:00.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostki samorządu terytorialnego,
• związki jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• samorządowe jednostki organizacyjne,
• organizacje pozarządowe,
• mikro i małe przedsiębiorstwa,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje otoczenia biznesu,
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.

W przypadku budowy drogi musi być spełniony wymóg dyrektywy 96/53/WE[1], tj. dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

[1] Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U.UE.L.1996.235.59 ze zm).

 

Obowiązujące w ramach konkursu kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 6 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  1 400 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie", czynnego od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 15:00.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 49 344 04.

 

Komunikaty:

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

 1. Kryteria wyboru projektu - Kryteria oceny projektów;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
 5. Instrukcja użytkownika GWD;
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
  10.1. Oświadczenie dotyczące bezpośredniego wpływu na rozwój turystyki – załącznik nr 6 Ra;
  10.2. Oświadczenie dotyczące innowacyjności – załącznik nr 6 Rb;
  10.3. Oświadczenie dotyczące zmian klimatycznych – załącznik nr 6 Rc;
  10.4. Oświadczenie dotyczące ochrony cennych przyrodniczo siedlisk, obszarów, gatunków – załącznik nr 6 Rd;
  10.5. Oświadczenie dotyczące utworzenia lub modernizacji infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych – załącznik nr 6 Re;
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”;
 14. Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR w ramach naborów dla podmiotów innych jak LGD ze środków RPO Województwa Kujawsko – pomorskiego”;
 15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
 16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 17. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
 18. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty inne/pomocnicze: